Fp: Mottagandet av barn måste bli likvärdigt

Varje år kommer tusentals anmälningar in till polisen gällande misshandel av barn. Uppskattningsvis ett par hundratusen barn i Sverige bevittnar våld i hemmet och ungefär lika många lever med missbrukande föräldrar. Många barn drar sig för att berätta om detta, av rädsla för att situationen ska bli värre, rädsla för att inte bli trodd eller rädsla för att föräldrarna ska råka illa ut.
Örebro län har fler barn i bland annat familjehem, jourhem och HVB-hem än snittet i riket. De blir också fler för varje år. 2009 hade Örebro län 614 barn med placering utanför hemmet. 2013 hade siffran ökat till 757 barn. I Örebro län är det också vanligare än i riket i övrigt för barn att bo i en familj med låg inkomststandard.

Runt om i Örebro län finns många barn som nyligen kommit till Sverige. Dessa barn ska ha samma möjligheter som barn födda i Sverige. För att nå dit behöver mottagandet bli likvärdigt över landet och det kan bara ske genom ett gemensamt helhetsansvar med större statligt ansvar. Alla barn har rätt till en tryggbarndom med en bra utbildning, oavsett om de är födda i Karlskoga eller Kairo.

För oss liberaler är en av samhällets viktigaste uppgifter att hjälpa de mest utsatta. Skola, barnomsorg och barnavårdscentral når de flesta familjer men några faller utanför systemet.
Socialtjänsten klarar idag av olika skäl inte alltid av att möta barnens behov. Många av de anmälningar som görs till socialtjänsten och som beslutas att inte utredas borde ha fått en annan behandling utifrån barnets bästa. Andra faller mellan stolarna då många olika instanser ofta är inblandade när det gäller barn. Det kan gälla samverkan mellan skola och socialtjänst, gränsdragningar mellan landsting och kommun eller mellan olika myndigheter.

Alla barn har rätt till en trygg barndom.

Socialtjänsten måste få förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. Inga barn ska tillåtas falla mellan stolarna.

Barnperspektivet vid beslutsfattande och myndighetsutövning ska vara en självklarhet. Barn är helt beroende av vuxna och vuxnas förhållningssätt. Med barnperspektiv menas att se beslutsalternativ ur barnets synvinkel och att analysera vilka följder de kan få för barnet.

Alla Örebro läns barn har rätt att få uttrycka sin åsikt och bli lyssnade till, något som anförs i paragraf 12 i Barnkonventionen. Folkpartiet har i sitt partiprogram uttryckt att Barnkonventionen ska bli lag. Detta bör ske snarast.

För ett likvärdigt och tryggt mottagande för barn som kommer till Sverige behövs en helhetssyn och ett större ansvar för hela landet. Vi vill ha en statlig skola och större statligt ansvar för ett jämlikt mottagande.

Det behövs bättre stöd till de barn som behöver bo, tillfälligt eller permanent, utanför det egna hemmet. Stödet bör fortsätta även efter att placeringen är avslutad eller om vårdnaden övergår till familje- eller jourhemmet.

Alla barn har rätt till en trygg barndom. Alla barn ska ha rätt till en framtid.

Christina Örnebjär (FP) tillträdande riksdagsledamot