”Näringspolitisk offensiv i vårbudgeten”

På måndagen presenterade regeringen vårbudgeten. En ”näringspolitisk offensiv för stärkt konkurrenskraft och ökad export”, enligt regeringen. Budgeten omfattar satsningar på 226 miljoner kronor redan 2015 och därefter minst 315 miljoner kronor årligen 2016-2019.

En väl fungerande kapitalförsörjning är en viktig del av ett företagsklimat som understödjer innovation och tillväxt. Ett särskilt problem för nya och växande företag är brist på privat kapital, särskilt i tidiga skeden. I vårändringsbudgeten föreslår därför regeringen en satsning för 2015 på 71 miljoner kronor för att stärka kapitaltillgången för dessa företag.

Satsningen sker genom en förstärkning av Almi Företagspartners verksamhet som riktar sig till finansiering av företag i tidiga skeden, den s.k. såddfinansieringen. Anslagsökningen inkluderar 20 miljoner kronor till Almis rådgivning till företagare med utländsk bakgrund, den s.k. IFS-rådgivningen. Satsningen på finansiering för nya och växande företag byggs ut och beräknas 2018-2019 uppgå till 110 miljoner kronor per år.

Regeringen vill verka för en mer sammanhållen och långsiktig politik inom kapitalförsörjningsområdet. Därför tillsatte regeringen i mars 2015 en snabbutredning som behandlar statens finansieringsinsatser, inklusive lånegarantier och inkubatorer, riktade till små och medelstora företag. Syftet är att tydliggöra och förenkla dagens system för statliga finansieringsinsatser och säkerställa en marknadskompletterande roll, särskilt i tidiga skeden. Utredningen ska leverera sitt betänkande i juni 2015.

På eftermiddagen träffade statsminister Stefan Löfvén företaget Zilenzio i Örebro.

Läs mer på: http://www.regeringen.se/sb/d/19809/a/257305
Statsminister Stefan Löfvén Statsrådsberedningen