S: Handlingsplan för att förebygga självmord

En handlingsplan för att förebygga självmord och minska psykisk ohälsa ska tas fram under 2015 av nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning inom Region Örebro län. Varje vecka tar någon sitt liv i vårt län. Självmord är den vanligaste dödsorsaken hos män i medelåldern och den näst vanligaste hos yngre kvinnor. Studier visar att många självmord går att förebygga. Samhället har en moralisk skyldighet att ingripa. Människor som överlevt vittnar om sin ambivalens, de vill oftast fortsätta att leva, och det går att avbryta en självmordsprocess genom olika insatser.

Handlingsplanen ska utarbetas i samarbete med samhällets lokala aktörer. Ett förslag är också att inrätta en samordningsfunktion som ska samordna en regional grupp kring självmordsprevention. En sådan funktion skulle bland annat stödja utvecklingen av ett långsiktigt, tvärsektoriellt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete och också kunna ge stöd för utbildning och kompetensutveckling i länet.

29-30 september 2015 anordnas den tionde nationella konferensen om självmordsprevention. I år arrangeras den i Örebro.

Jenny Steen (S), regionråd och ordförande i nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning.