Örebroföretagen tror på ökad produktion

Allt fler företag i Örebro räknar med att öka sin produktion. Även investeringar och antalet anställda beräknas öka hos en del företag men här är försiktigheten betydligt större, enligt Svenskt Näringsliv.

– Det finns en viss optimism i regionen men samtidigt är vi inte uppe i den genomsnittliga nivån. Främst gäller det investeringar den närmsta tiden. För låg investeringsnivå kan få negativa effekter på sikt då regionen tappar konkurrenskraft, säger Karl Hulterström regionchef Svenskt Näringsliv, Örebro.

– Det finns också en risk att höjningen av arbetsgivaravgiften för unga och förändringar av RUT och ROT kan påverka företagarnas optimism inför kommande anställning, vilket kan påverka negativt, säger Karl Hulterström.

Svenskt Näringsliv bedömer inte att Riksbanken når sitt mål om två procents inflation under prognosperioden. Inflationen (KPIF) blir 1,5 % 2016. Reporäntan kommer fortsatt att vara negativ och lägre än idag. Företagen i företagarpanelen ser något ljusare på framtiden än i höstas. Förväntningar är nu på mer normala nivåer. Den regionala analysen i rapporten visar att de flesta län befinner sig i början av konjunkturens återhämtningsfas vilket stämmer väl överens med den nationella bilden.

Svenskt Näringsliv publicerar två konjunkturrapporter per år och prognosuppdateringar däremellan. Ekonomin i omvärlden går bättre, särskilt gäller det västvärlden och främst USA och Storbritannien. Många länder gynnas av det låga oljepriset. Som en följd av försämrad konkurrenskraft har Sverige dock svårt att dra nytta av detta. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, där BNP-tillväxten väntas bli 3,1 procent både 2015 och 2016.

Svensk ekonomi drivs främst av inhemsk efterfrågan. Låga räntor och hög sparkvot i utgångsläget bidrar till den privata konsumtionen, men kommande skattehöjningar och amorteringskrav verkar dock i motsatt riktning. Trots att exporten tar viss fart bidrar inte nettoexporten till svensk tillväxt. Konkurrensen från utlandet är nu hög inte bara för exportföretag men också för företag som säljer på den svenska marknaden. Det har lett till en stark tillväxt av importen. I nuläget dras svensk ekonomi av hushållens efterfrågan och bostadsinvesteringar. Men det råder osäkerhet om effekterna av finanspolitiken framöver. Det finns också en oro för svensk exportindustri.

– En längre period med svag produktivitetsutveckling och höga löneökningar har gjort att konkurrenskraften för svenska företag utvecklats sämre än i omvärlden. Just nu lindras detta till viss del av en svag krona. Men framöver kommer detta att skapa problem, inte minst i en global värld där konkurrensen hela tiden ökar, säger Svenskt Näringslivs chefekonom Ann Öberg.

,