Kinesisk konst på OpenART

bild (4)

Världskonstnärerna Ai Weiwei, Xu Bing, Song Dong och Cheng Dapeng kommer till årets OpenART

Ett samarbet mellan Feng Boyi och Open­ARTs projekt­chef Lars Jonnson omfattar två utställ­ningar med tretton samtida konst­närer från Kina. Konst­nä­rerna har skapat konst­verk anpas­sade för OpenART och Örebros stadsrum, skriver de i ett pressmeddelande.

“De inne­fattar konst­verk som speglar histo­rien och de rebel­liska ström­ningar som färgat den kine­siska konsten sedan 1976 när Mao Zedongs stora prole­tära kultur­re­vo­lu­tion, präglad av instängdhet, som upphörde i och med hans död”, enligt konstevenemanget.

Genom­gå­ende teman för utställ­ning­arna är moder­ni­se­rings­pro­cesser, iden­titet, utan­för­skap, social akti­vism samt mötet mellan väster­ländska värde­ringar och kine­siska tradi­tioner. Med tretton delta­gande konst­närer, är Kina det näst mest repre­sen­te­rade landet på OpenART 2015 efter Sverige. 70 konst­närer från hela världen kommer att visa mer än 150 konst­verk.

,