Mp: Beslut om nytt lager ska upp i fullmäktige

Miljöpartiet kräver att detaljplanen för trafikplats Munkatorp tas upp i kommunfullmäktige. Byggnadsnämnden i Örebro kommun har idag fattat beslut om att gå vidare med detaljplaneändringar vid trafikplats Munkatorp för att möjliggöra Elektroskandias nya lager. Planen är sedan att ta slutligt beslut den 11 juni i nämnden.

Den aktuella detaljplaneändringen är av omfattande karaktär. Det är ett Natura 2000-område som påverkas vilket är viktigt för örebroarna. Därför anser Miljöpartiet att det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut i ärendet.

Här kommer en av Örebros entréer förändras totalt. Utsikten över Rynningeviken kommer att ersättas av en vy med ett enormt lager som blir mångas första intryck av Örebro. Också naturvärden står på spel och det är anmärkningsvärt att just denna plats valts för etableringen av Elektroskandias nya lager. 

Miljökonsekvensbeskrivningen har ju påvisat en betydande miljöpåverkan. Här har vi ett viktigt Natura 2000-området vars syfte är att skydda utrotningshotade arter och livsmiljöer, som den politiska majoriteten i kommunen nu är beredd att förändra.

Planområdet utgör dessutom en landskapskorridor mot kommunens femhundra hektar stora markreserv i Myrö som förvärvades 2014. Miljöpartiet reserverar sig således i mot beslutet att Byggnadsnämnden avgör detta ärende i juni.

Det här beslutet innebär ett stort ingrepp i en känslig miljö som är viktigt för många örebroare. Därför är det rimligt att byggnadsnämnden lämnar det slutliga beslutet till fullmäktige för avgörande.

Marcus Willén (MP) ledamot i Byggnadsnämnden

 

,