Fp: Krävs större grepp om regionens ekonomi

Det är uppenbart att den nuvarande (s)-styrda regionledningen tappat greppet om regionens ekonomiska läge. När regionstyrelsen idag behandlar periodrapporten för årets första fyra månader finns det framförallt tre punkter som visar hur allvarligt läget är:

– Regionens resultat är i nuläget 80 miljoner kronor lägre än budget.

– Framförallt går vården med underskott på närmare 180 miljoner kronor. Det finns uppenbara problem där kostnaderna under lång tid överstigit de tilldelade medlen.

– Kostnadsökningstakten de första månaderna överstiger 8 %. Det är högt. I huvudsak beror det på ökade personalkostnader. Kostnader som bland annat uppstår därför att befintlig personal, framförallt sjuksköterskor, måste jobba extra tid för att täcka för den personal som saknas. Det finns få tecken som pekar mot att ökningstakten ska minska av sig själv. Snarare finns motsatta strömningar, med exempelvis rättmätiga krav på ökade löner för många sjuksköterskor och läkarbrist på vårdcentraler.

Det kunde ha varit annorlunda. Folkpartiet har tillsammans med övriga partier i Alliansen i Region Örebro län under flera år lagt fram budgetar med en annan inriktning. Där pekar vi på behovet av en förändrad syn på regionens uppdrag, med ett fokus på patienten/kunden istället för på organisationen/politiken. Vi vill att fler aktörer ska ges reell möjlighet att vara med och utveckla vården. I alliansbudgeten fanns dessutom ökade resurser till vårdområdet. Ett exempel är karriärtjänster för sjuksköterskor som betyder möjlighet till löneutveckling för de bästa specialistsjuksköterskorna.

Även om den budget Allians för region Örebro län lagt, inte har svaret på alla de utmaningar som den kris den nuvarande regionledningen skapat, innebär den en tydlig förändring av styrningen av regionen. Regionledningen saknar såväl mål som medel och agerar mest kortsiktigt och oförutsägbart. Det är uppenbarligen svårt att tänka om efter när 100 år vid makten.

Region Örebro län behöver en ny regionledning som har kraft att förändra styrningen av regionen i grunden. Det räcker inte att göra förändringar på marginalen av den av regionfullmäktiges majoritet beslutade budgeten. Det krävs omtag och förändring. Det krävs ett större grepp om regionens ekonomi och verksamheter.

Anna Ågerfalk (Fp) Oppositionsråd Region Örebro län, Ordförande Folkpartiet i Örebro län