Fp och Mp: Inrätta en lokal barnombudsman

Folkpartiet Liberalerna och Miljöpartiet föreslår kommunfullmäktige i en gemensam motion att Örebro kommun inför en lokal barnombudsman. Det bör ordnas lokala strukturer i Örebro som ser till att barn och unga känner till sina rättigheter, och som kan bistå med stöd i kontakt med olika myndigheter.

– Det behövs en lokal barnombudsman, bland annat för att öka möjligheten att hindra kränkningar. Jag tror att en fristående barnombudsman är en viktig förbättring, speciellt för de barn som inte kan få stöd av sin närmaste omgivning. Örebro bör absolut följa de nio kommuner i Sverige som redan har en egen lokal barnombudsman, säger Azita Iranipour (FP) ledamot i kommunfullmäktige.

– Genom att inrätta en egen barnombudsman kan kommunen stärka barns rättigheter, inte minst barns och ungas rätt till inflytande och delaktighet. Vi föreslår därför att Örebro kommun inför en lokal barnombudsman. Den lokala barnombudsmannen ska placeras under kommunstyrelsen och stärka barns rättigheter genom bland annat uppföljningsarbete, utbildningsinsatser och direkt stöd till barn, säger Niclas Persson (MP) kommunalråd för Miljöpartiet.

Enligt motionen bör en lokal barnombud i Örebro bör ha följande uppdragsområden;

  • stärka barnkonventionens efterlevnad lokalt genom information om barns rättigheter
  • stärka barn och ungas röster
  • stötta enskilda barn och unga i att få hjälp och stöd i kontakt med myndigheter
  • granska och stötta i barnrättsfrågor lokalt
  • granska kommunen och alla beslut kommunen fattar som berör barn direkt eller indirekt eller utifrån barns rättigheter.