M: Örebro Airport är strategiskt viktig för vår region

En av de viktigaste faktorerna för tillväxt i en region och kommun är en väl utvecklad infrastruktur och hög rörlighet. Att vägar och kollektivtrafik fungerar så att människor enkelt och smidigt kan ta sig till olika platser i vårt län är viktigt för såväl företagen, jobben som för dem som studerar men bor på annan ort och för de invånare som enkelt vill kunna ta sig ut i världen på semester. Vi vill slå vakt om Örebro Airport och efterlyser därför en sammanhållen nationell flygpolitik.

Bland de nordiska länderna är det bara Sverige som helt saknar en samlad flygpolitik. Det tar sig många uttryck. Exempelvis är det nu en bostadsfråga i Stockholm som ska avgöra om en av landets viktigaste flygplatser, Bromma, ska läggas ned eller inte. Likaså utsätts nu de lokala flygplatserna för ett hårt tryck. Något som de statliga helt slipper. Trots den betydelse Örebro flygplats utgör som en av Sveriges största fraktflygplatser och nationell knutpunkt för alla humanitära flygtransporter, som nu för räddningsinsatsen till Nepal, har Örebro inte samma förutsättningar som andra flygplatser. 

I Sverige har vi delat upp flygplatserna så att de stora; Arlanda, Landvetter och Sturup drivs av staten. Det är också dessa flygplatser som har förutsättningar att gå med vinst. Samtidigt är det kommuner och landsting, likt Örebro som själva får kämpa med finansieringen för de mindre flygplatserna. Flygplatser som är helt avgörande för att säkerställa tillgänglighet, företagsetableringar, jobb och inte minst stöd till samhället. Men inga av de kommunala flygplatserna har passagerar- eller fraktvolymer så man kommer upp i nivåer för att kunna gå med vinst. Den flygskatt som regeringen föreslår skulle inte göra situationen bättre.

En flygskatt skulle ha marginell miljöeffekt men däremot förödande negativa effekter för företagande, handel, sysselsättning och turism såväl i Örebro län som i hela landet. Länder som Holland och Danmark har avskaffat flygskatter då de visade sig ha allvarliga samhällsekonomiska effekter men inga påvisbara positiva miljöeffekter. Enligt siffror från International Air Transport Association (IATA) skulle en flygskatt i Sverige ge en intäkt på 3 miljarder men resultera i 6 miljarder lägre svenskt BNP, 10 000 färre arbetstillfällen och 3 miljarder lägre skatteintäkter. 

Vägen framåt är inte höjd skatt på flyget utan istället en nationell flygstrategi. I Finland har man precis tagit beslut om en sådan. Den bygger på att på överskotten från deras storflygplats Helsingfors-Vanda ska säkra underskotten för övriga 24 flygplatser som inte går med vinst. I Norge är flygplatserna också statliga och där satsas det på utbyggnationer av flygplatserna. Både Finland, Norge och Sverige har bland de längsta avstånden i Europa och samtidigt väldigt glesbefolkade länder. Men det tycks som att det bara är Sverige i Norden som inte satsar på flyget och dess flygplatser. 

Länsinvånarna i Örebroregionen, näringslivet och det offentliga är betjänta av en regional flygplats. Örebro Airport är en viktig, strategisk del i vår infrastruktur och för utvecklingen i vår region. Ska vi kunna behålla flygplatsen i det långa loppet behövs en sammanhållen flygpolitik i Sverige och en fortsatt satsning från lokal och regional nivå där både politiker, näringsliv och offentliga aktörer samverkar kring frågan. 

Elisabeth Svantesson (M), riksdagsledamot

Katarina Tolgfors (M) oppositionsråd Region Örebro län

Anders Åhrlin (M), oppositionsråd Örebro kommun