Brister i vården av barn som utsatts för våld

Våldsutsatta barns behov av skydd och stöd måste utredas och bedömas bättre för att barnen ska få den hjälp av samhället som de behöver, menar forskare vid Örebro universitet.

Forskarnas mål är att hela kedjan ska fungera från utredning till insatser. Rapporten visar att det brister i samverkan mellan olika instanser. Våldsutsatta barn, som har utvecklat allvarliga symtom på psykisk ohälsa, ska hänvisas direkt till barn- och ungdomspsykiatrin medan barn utan så höga symtomnivåer ska erbjudas stödjande insatser.

Ungefär hälften av de barn som kom till socialtjänsten hade symtomnivåer som pekade mot ett behov av specialiserade behandlingsinsatser.

– Det krävs mer för att varje våldsutsatt barn ska få den hjälp just han eller hon behöver, säger Åsa Cater, forskare i socialt arbete vid Örebro universitet och en av forskarna bakom rapporten.