Mp: Överenskommelsen kring Risbergska måste hållas

I en partiöverskridande överenskommelse mellan alla partier i Kommunfullmäktige har vi sedan tidigare enats kring Risbergskas flytt. På dagens sammanträde med Programnämnd Barn och utbildning lyfte Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun det faktum att stor hänsyn måste tas till elever med högfunktionell autism (Aspberger) och de förutsättningar som behövs för en god utbildning på Riksgymnasiet för döva och Riksgymnasiet för hörselskadade (RGD/RGH).

Från Miljöpartiet vill vi särskilt lyfta det ansvar som den styrande minoriteten har att nu uppfylla överenskommelsens intentioner. Flytten av RGD/RGH ställer stora krav på lokalanpassningar och installation av hörselteknisk utrustning vid mottagande skolor för att garantera en god hörselmiljö. De krav som ställts av intresseorganisation om att lokaler efter anpassning ska klara hörselstandarden klass B har partierna enats om att driva. För att säkerställa att elever på RGD/RGH får en god hörselmiljö och på lika villkor kan läsa alla inriktningar och kurser på exempelvis estetiska programmet och naturvetenskapliga programmet kommer jag hålla frågorna under uppsikt.

Bifogat finns vårt yrkande som idag antogs av Programnämnd barn och utbildning i Örebro kommun. Enligt yrkandet läggs följande formulering till i Örebro kommuns lokalförsörjningsplan: Viss lokalanpassning av befintliga skollokaler blir nödvändiga ur hörselteknisk synpunkt vid flytt av RGD/RGH, bland annat i lokaler på Karolinska skolan som nyttjas av det estetiska programmet.

Niclas Persson, kommunalråd för Miljöpartiet