Uppåt för småföretagen – men brist på rätt arbetskraft

Småföretagskonjunkturen i Örebro län har återhämtat sig efter åren med akut finanskris. Både industri- och tjänstekonjunkturen har förbättrats. Förväntningarna inför kommande år pekar på en fortsatt återhämtning, enligt den småföretagarbarometer som Företagarna och Sparbankernas Riksförbund presenterar idag.

Orderingången för både industri- och tjänsteföretagen ser en ökning under kommande året. Sammantaget i länet är det 29 procent av småföretagen som uppger en ökande orderingång, medan fyra procent anger en vikande orderingång.

Omsättningstillväxten i Örebro län har ökat sedan 2013. Återigen är det industriföretagen i länet som drar utvecklingen. Tillväxten av lönsamheten i både industri- och tjänsteföretagen är relativt sett optimistiska om utvecklingen framöver. Företagen i Örebro län upplever något bättre möjligheter att växa framöver än riksgenomsnittet. Totalt anser 67 procent av företagen i länet att de har goda utsikter att expandera på sikt.

– Det främsta tillväxthindret hos småföretagen i Örebro län är bristen på lämplig arbetskraft. Mer än vart fjärde företag uppger detta som största hinder. Området inom kompetensförsörjning måste vi förbättra och underlätta för våra företagare på flera plan, ökat samarbete mellan universitet och högskolor. Men lika viktigt är att stärka den gymnasiala lärlingsutbildningen, säger Kaisa Edenvik, regionchef Företagarna Örebro län.

– Lärlingsutbildningen är viktig förkompetensförsörjning men stödet för att ta emot en lärling behöver bli bättre från skolorna. Vi ser att där samarbetet mellan företag och skola fungerar bra så har man särskilda studierektorer för de yrkesinriktade programmen (där lärlingsutbildningen ingår) samt koordinatorer som på heltid arbetar med att stötta företagen och ansvara för dialogen elev-företag-skola.

,