V:Flytt från Kattungens förskola utan dialog

Det är djupt beklagligt att det beslut som förvaltningen tagit om att flytta barn från Kattungens förskola inte föregåtts av nära dialog med föräldrar och andra med god kännedom eller erfarenhet av att vara döv, hörselskadad och/eller leva i en teckenspråkig familj.

För oss i Vänsterpartiet är det som oroar mest att barn som nu går på en förskola där svenskt teckenspråk är huvudspråk och dessutom ligger i en teckenspråkig miljö nära Birgittaskolan nu ska blandas i barngrupper där det talade svenska språket är huvudspråk.

Små barn utvecklar sitt språk under förskoleåldern. Här läggs grunden för kommunikation. I förskolans läroplan står bland annat att: ”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling…”.

Det finns också studier om hur teckenspråkiga barns identitet påverkas positivt av att vara i ett teckenspråkigt sammanhang jämfört med hur de ofta upplever sig marginaliserade i blandgrupper.

En del av barnen på kattungen är döva, en del har en hörselskada, andra hör men lever i en familj där teckenspråket är huvudspråk. Naturligtvis ska dessa barn få vistas i en trygg teckenspråkig miljö. Det handlar om att säkerställa deras möjlighet till kommunikation, om att vara trygg i ett språk. Naturligtvis ska det talade svenska språket också finnas med i förskolan för de barn som kan höra, men det får inte ske på bekostnad av att döva barn och familjer hamnar utanför.

Att hörande och döva ska mötas i vårt samhälle är förvisso något vi måste jobba för i Örebro, men detta ska inte ske på bekostnad av dövas möjlighet och rättighet till ett språk.

Att det i denna förändring gällande Kattungens förskola inte funnits en tillräcklig dialog med föräldrar gör det extra beklämmande.

Flera föräldrar och andra personer med egen erfarenhet av Kattungen och eller av att leva som teckenspråkig i Örebro har de senaste veckorna hört av sig till oss politiker, och dessa kontakter har varit väldigt viktiga och lärorika för oss.

Vänsterpartiet anser att en ordentlig konsekvensbedömning behövs och dessutom en mer lyhörd dialog kring eventuella förändringar gällande Kattungens förskola med nuvarande och framtida familjer. I förskolenämnden i dag lägger Vänsterpartiet ett yrkande om att ta om processen från början med god dialog och ordentlig konsekvensbedömning för att sedan ta ett politiskt beslut i nämnden.

Nadia Moberg (V) förskolenämnden

Cecilia Lönn Elgstrand (V) programnämnd barn och utbildning

One comment on “V:Flytt från Kattungens förskola utan dialog
  1. Härligt att åtminstone Vänsterpartiet valt att lyssna på berörda istället för tjänstemän. Helt rätt sak att göra!

Comments are closed.