Fimpat för gott inom tio år

Region Örebro län ska ansluta sig till nätverket Tobacco Endgame. Målsättningen är att inom en tioårsperiod få ned rökandet till ett minimum.

Regiondirektören får i uppdrag att ta fram en tobakspolicy för Region Örebro län, som omfattar hela frågan kring tobaksbruk ur ett brukar- och personalperspektiv. Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 är ett opinionsbildningsprojekt som drivs av ett antal organisationer som arbetar tobaksförebyggande. Syftet är att få till stånd ett nationellt politiskt beslut under 2015 om ett slutmål för rökningen.

Målet är att år 2025 ska rökningen vara nere på en mycket låg nivå och inte utgöra ett dominerande folkhälsoproblem, skriver Region Örebro län i ett pressmeddelande.