Mp: Jobb och hållbar utveckling måste samexistera

bild (4)

Vi är många örebroare som njuter av lugnet, landskapet, vattnet och djurlivet i Oset-Rynningeviken. Tänk vilken rikedom vi fått tillbaka genom tjugotalet år av restaureringsarbeten i denna del av Hjälmarelandskapet. Den här rikedomen måste vi kunna bevara när kommunen utvecklas i takt med den växande befolkningens krav.

Det är viktigt med fler arbetstillfällen i Örebro. Att kommunen är attraktiv för företag som skapar jobb är bra för Örebros utveckling. Men, vi måste hålla oss inom naturens och ekosystemets gränser. Örebro kommun ska nu fatta ett beslut om en detaljplan som utmanar dessa gränser. Elektroskandia planerar att etablera sitt enorma lager, en fastighet som till viss del kommer att bli lika hög som Örebro slott och synas väldigt väl i känslig natur, alldeles i kanten av Oset-Rynningeviken. Ungefär 350 jobb berörs och flytten är viktig för de anställda, företaget och därigenom även viktig för Örebro kommun. Men Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun vill se en förbättring av detaljplanen för det nya bygget.

Marken som Elektroskandia ska ta i anspråk vid Munkatorpstrafikplats ligger precis norr om Oset-Rynningeviken som är utpekat som unikt och skyddsvärt lokalt, nationellt och internationellt. Den är Natura 2000-område. De beslutsfattare som nu ska anta en detaljplan som kan påverka denna unika och värdefulla naturmiljö bär ett stort ansvar på sina axlar. Det var av den här anledningen som Miljöpartiet ville att detaljplanen skulle antas av kommunfullmäktige och inte av Byggnadsnämnden.  

Nu blev det inte så. Beslutet kommer att fattas av Byggnadsnämnden. Miljöpartiet kommer på nämndsammanträdet den 16 juni att lyfta några viktiga förbättringar i förslaget till detaljplan:

 ● Hanteringen av den ökade mängden förorenat dagvatten måste bli bättre. Dammarna ska kunna hantera kraftigare nederbördsmängder än det tvåårsregn som anges i förslaget. Det måste vara säkerställt att inget förorenat vatten kan rinna ned i naturskyddsområdet.    

 ● En tillräckligt hög och avskärmande bullervall som består måste byggas, eftersom det ökade bullret från verksamheten annars kommer att höras tydligt inne i naturreservatet.

● Byggnaden bör värmas upp med helt förnybar energi.

 ● För att byggnaden inte ska synas så väl inifrån naturreservatet bör den utformas med en mörkare, neutral färg- och mönstersättning.

Vi måste göra vårt yttersta för att miljön i det skyddade området påverkas så lite som möjligt. Det förtjänar naturen och örebroarna. Ingen som idag njuter av naturreservatet vill vistas i ett industriområde.

Miljöpartiet tycker att det är bra att Elektroskandia vill utveckla sin verksamhet och att jobb blir kvar och utvecklas i Örebro. Vi tycker också att de kompensatoriska åtgärder som tagits fram är väl genomarbetade och viktiga. Som beslutsfattare måste vi göra vårt yttersta för att fatta kloka beslut inom ramen för ekosystemets gränser. Jobb och hållbar utveckling måste samexistera – även i Örebro. Byggnadsnämnden kan göra det lättare genom att väva in våra förslag i detaljplanen.

Marcus Willén (MP), ledamot Byggnadsnämnden

Christina Hjulström (MP), ersättare Byggnadsnämnden

foto:SF-Bild/ Susanne Flink