Vänsterpartiets budget innebär satsningar på unga och äldre

De äldsta och de yngsta örebroarna prioriteras i Vänsterpartiets budget för 2016. Höjda löner och bättre arbetsvillkor blir det också inom kvinnodominerade yrken, enligt V.

– Det är i barn- och äldreomsorgen och i skolan som behoven är allra störst i Örebro. Hur skulle vi kunna dra ner där när vi vet att det är barnen och våra gamla som drabbas? Det var självklart för oss att hitta sätt för att inga besparingar eller sk ”omprövningar” skulle göras inom de områdena. Där S, C och Kd drar ner satsar vi i stället, säger oppositionsråd Murad Artin (V).

I Vänsterpartiets budget finns också medel tillsatta för att avskaffa de delade turerna i omsorgspersonalens schema liksom målet att halvera timanställningarna för att ersätta med trygga jobb där de anställda har rätt till schema, semester och fritid.

– Heltidsjobb ska alltid vara en rättighet, enligt Murad Artin.

Vänsterpartiet höjer kommunalskatten med 50 öre.

– Vi lägger 24 miljoner kronor mer än S, C och Kd lägger på Barn- och utbildning och 40 miljoner kronor mer på Social välfärd. Vi gör varken generella eller riktade besparingar på dessa områden. Vi fredar Öbos hyresgäster från extra hyrespålägg på grund av vinstuttag till kommunkassan. Vi säger nej till att sälja ut 300 av Öbos studentlägenheter.

Utdrag ur Vänsterpartiets budget 2016:

Projekt för arbete med språkutveckling i förskolan. Öka andelen förskollärare och fortbilda barnskötare med flerspråkig kompetens. Språkutveckling i förskolan: 6 mnkr.

–          Mindre barngrupper i förskolan: 11 mnkr.

–          Simskolesatsning: 1 mnkr.

–          Feriejobb för funktionsnedsatta ungdomar: 1 mnkr.

–          Fritidssatsning för unga i Vivalla/Boglundsängen: 0,5 mnkr.

Satsningar till äldre:

–          Öka bemanningen i äldreomsorgen. Egentid för äldre: 15 mnkr.

–          Bättre arbetsmiljö för personal i äldreomsorgen: 6 timmars arbetsdag: 7 mnkr.

–          Ökad nattbemanning 30 mnkr (statliga medel).

Satsningar på jämställdhet:

–          Höjda jämställda löner: 10 mnkr.

–          Timvikariat blir trygga jobb: 100 mnkr.

–          Utbildning av alla pedagoger i förskola, skola och fritidshem för att bemöta alla barn utan tvingande normer. Normkritisk utbildning: 0,5 mnkr.

–          Avveckla delade turer i schemat för omsorgspersonal: 10 mnkr.

–          Förstärk arbetet mot våld i nära relationer: 3 mnkr till Centrum mot våld i nära relation.

–          Utbilda all personal inom barn- och utbildning/social välfärd om våld i nära relationer. 250 000 kronor.

–          Höjt stöd till tjejjouren: 50 000 kronor.

–          Avskaffa vårdnadsbidraget.

–          Satsa på tjejers idrottande: förstärk ridsporten: 200 000 kr och utred ett Gymnastikens hus.

Satsningar för ett hållbart grönt samhälle:

–          Örebro ska vara självförsörjande på klimatsmart el. Satsa på sol-el.

–          Öka det hållbara resandet: Avgiftsfri kollektivtrafik vissa grupper 2,5 mnkr kronor och förbättra möjligheterna för cykelpendling.

–          Gröna ätbara förskole- och skolgårdar (statliga medel).

–          Bygg bort bostadsköer och renovera allmännyttan: Etablera ett kommunalt byggbolag.

–          Kraftfulla jobbsatsningar behövs: Arbete till funktionsnedsatta: 3,5 mnkr, stöd för generationsskifte bland småföretagare 300 000 kr, trainee för akademiker.

–          Delaktig fritid. Dubblera anslagen till folkbildningen: 1 mnkr.

–       Människors rätt till det offentliga rummet: NEJ till gatuöppningar, JA till bilfria stråk! Avgiftsfria offentliga toaletter 200 000 kr, utebibliotek för barn 100 000 kr.

–       En ätbar stad: Satsa på mer stadsodling 200 000 kr och säkra gröna korridorer för pollinerare i Örebro.