”En rättvis skolpeng är nyckeln till en kvalitativ och likvärdig skola”

Alla elever har rätt till en högkvalitativ och likvärdig skola som möjliggör för eleven att nå sin fulla potential. För att kunna leva upp till det måste alla skolor ges samma ekonomiska förutsättningar men det sker inte idag.

Många friskolor missgynnas systematiskt genom att tilldelas en mindre skolpeng jämfört med de kommunala skolorna.Elevpengen infördes på 90-talet och sedan några år tillbaka är reglerna mycket tydliga kommunerna ska fördela elevpengen på lika villkor oavsett om eleven går i en fristående skola eller i en kommunal. Elever som väljer en friskola får dock i många kommuner en lägre peng än de elever som väljer en kommunal skola. Skolverkets statistik visar att friskolor får 11 000 kronor (11,6 procent) mindre per elev per år än vad en kommunal skola får.

Särskilt allvarligt tycker vi det blir när det handlar om elever som har rätt till särskilt stöd. Trots många överklaganden bestämmer sig kommuner för att inte tilldela tilläggsbelopp för de elever som har störst behov i själva undervisningssituationen. Nästan alla kommuner beräknar, fördelar och redovisar sina kostnader på̊ väldigt olika sätt vilket gör det svårt att få en överblick. I dag finns det i stort sett lika många varianter att räkna ut elevpeng på som det finns kommuner.

Det är ofta svårt för kommunpolitiker, allmänhet och företrädare, inte minst nyetablerade verksamheter, att förstå och analysera hur denna uträkning skett. Friskolornas Riksförbund presenterade nyligen en checklista för att säkerställa att rätt underlag används ute i kommunerna och att elevpengen utformats rättvist. Det fria skolvalet är en viktig reform som vi vill sevidareutvecklas och förenklas så att den tillgängliggörs för fler. Den har gett elever och föräldrar möjlighet att välja skola och den har lett till en större pedagogisk mångfald. Det faktum att en friskola etablerar sig i en kommun innebär ett ökat fokus på kunskap med högre kunskapsresultat även på kommunala skolor. Studier visar också att verksamhetens kvalitet, personalens trivsel och lönerna är desamma eller högre i fristående skolor jämfört med i offentlig sektor.

Till detta kommer att det är en viktig jämställdhetsfråga. Friskolorna har öppnat upp karriärmöjligheter för många kvinnor, som ledare och företagare, och leder även till fler kvinnliga förebilder. Det är dags att säkerställa att elever som valt friskolor får samma förutsättningar som elever som går i kommunala skolor. En rättvis skolpeng är nyckeln till en kvalitativ och likvärdig skola där alla elever, oavsett skolans driftsform, får möjlighet att nå sin fulla potential.

Helena Vilhelmsson (C), distriktsordförande för Centerpartiet i Örebro län

Ulla Hamilton, VD Friskolornas riksförbund

Mikaela Valtersson, ordf. Friskolornas riksförbund

Ulrika Carlsson (C), riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson