Kriminellt utsatta områden ska hårdbevakas av polisen

Polisen arbetar med en fördjupad rapport om områden i landet där kriminella nätverk har stor påverkan på lokalsamhället. Ett mindre antal områden ska identifieras och vara särskilt prioriterade i polisens arbete.

Förra året presenterade dåvarande Rikskriminalpolisen en översikt som angav 55 områden i landet där kriminella nätverk bedömdes ha stor påverkan på lokalsamhället. Polismyndigheten arbetar nu med en ny och fördjupad rapport, som ska vara klar i december. Parallellt med det ska rikspolischefen utse ett mindre antal områden i landet som ska vara särskilt prioriterade att arbeta med.

– Polisen har som uppgift att minska brottsligheten och öka tryggheten i alla delar av landet, men resurser och fokus måste samtidigt riktas mot de områden där behoven är som störst, säger Mats Löfving, chef för polisens nationella operativa avdelning.

Beslutet om särskilt prioriterade områden bygger på lokal information tillsammans med ett antal kriterier som till exempel invånarnas obenägenhet att delta i rättsprocesser, polisens begränsade möjlighet att fullfölja sitt uppdrag och förekomsten av parallella samhällsstrukturer. Tillsammans med kommuner, andra myndigheter och medborgare ska vi arbeta långsiktigt och fokuserat för att minska brottsligheten, öka tryggheten och förbättra tillvaron för alla invånare.

– I våra medborgarlöften fångar vi den lokala problembilden och kommer överens om gemensamma åtgärder, säger Mats Löfving. De särskilt prioriterade områdena ska även få områdespoliser med uppdrag att arbeta långsiktigt, brottsförebyggande och trygghetsskapande.