Universitetet får 1,8 miljoner från Vinnova för samverkan

Innovationsmyndigheten Vinnova har i uppdrag av regeringen att ta fram en modell för att värdera lärosätenas samverkan med det omgivande samhället, som ska kunna användas i en framtida resursfördelningsmodell av basanslagen. För uppdraget har totalt 200 miljoner kronor avsatts för åren 2013-2016. I år har Örebro universitet fått 1,8 miljoner av den potten.

Modellen har nu testats i en första pilot där medel har fördelats till 27 universitet och högskolor baserat på prestation och kvalitet i samverkan som avser samverkanstrategier och implementering. Bedömningen har byggt på lärosätenas egna beskrivningar.

I piloten som genomförs under nästa år kommer samverkansaktiviteter och resultat att utvärderas som även inkluderar involvering och resultat hos externa parter. Syftet med piloten är att testa en modell för bedömning av samverkansarbetet, som kan användas i ett framtida resursfördelningssystem.

– Vi kommer att använda erfarenheterna från dessa piloter när vi utformar det slutliga förslaget till regeringen, säger Maria Landgren, som arbetar med uppdraget på Vinnova.

Modellen som testats innebär att en del av medlen fördelats efter betyg på samverkansarbetet vid de universitet och högskolor som deltagit. Vid fördelningen har även hänsyn tagits till lärosätenas storlek. Totalt har 60 miljoner kronor fördelats i piloten.