Här byggs en helt ny stadsdel

En helt ny stadsdel kommer om några år ha växt fram i Vallby, öster om Lundby, norr om Boglundsängen.

– När vi formar den fysiska miljön ska vi samtidigt påverka även till exempel sociala strukturer och främja arbetet med att nå klimatmålen. Det gör vi i den fördjupade översiktsplanen exempelvis genom att planera för blandade boendeformer och bra förbindelser för cykel och kollektivtrafik, säger Björn Sundin (S) kommunalråd och ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad.

“Planeringen gäller hur Vivalla, Boglundsängen, Hjärsta och Lundby kan länkas samman samtidigt som grönytor bevaras. Vivallas utformning och karaktär kommer att förändras. Det gäller även handelns utveckling i hela området, främst i Boglundsängen och det gäller nya bostäder i olika former som skapar en blandad bebyggelse. Det planeras för en ny stadsdel, Vallby, öster om Lundby och norr om Boglundsängen”, skriver Örebro kommun i ett pressmeddelande.

I arbetet med planen har representanter från flera partier varit delaktiga och den godkändes den 3 november i politisk enighet av Programnämnd Samhällsbyggnad som nu lämnat den vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Samtidigt renoverar ÖBO stora delar av fastighetsbeståndet de närmsta åren och har satt upp mål för hur de vill att Vivalla ska utvecklas. En fördjupning av översiktsplanen har tagits fram för att skapa en helhetsbild över detta och för att utvecklingen i Boglundsängen ska gå i rätt riktning när nya butiksetableringar, ett nytt vård- och omsorgsboende och andra etableringar sker i området.

,