V kräver svar från Nanny Belle

Företaget Nanny Belle har utfört barnomsorg på obekväm tid åt Örebro kommun i flera år. När kontroll gjordes kunde dock företaget inte uppvisa tillräckliga intyg om hur mycket omsorgsbehov de inskrivna barnen egentligen hade. Det gör att kommunen inte kan säkerställa att de tilldelade medlen gått till omsorg om barn till föräldrar som jobbar på obekväm tid. När kommunen krävde in nya intyg valde företaget istället att dra sig ur sitt åtagande.

Vänsterpartiet menar att om inte Nanny Belle i det här fallet kan uppvisa intyg som visar att de utfört lika mycket tid som tilldelats för omsorg för barn som har rätt till det på obekväm tid med kommunens tilldelade medel så bör de betala tillbaka.

Förslag till beslut var bara att kräva dokumentation om Nanny Belle skulle vilja starta omsorg på obekväm tid igen, men efter Vänsterpartiets påtryckningar beslöt nämnden att meddela företaget Nanny Belle att kommunen fortfarande förväntar sig att de inkommer med dokumentation. Under tiden ska det utredas om det finns någon juridisk möjlighet att kräva tillbaka ersättning om det skulle visa sig vara något som inte stämmer.

One comment on “V kräver svar från Nanny Belle
  1. Några sakupplysningar. Jag själv har, som rep för Nanny Belle, vid upprepade tillfällen försökt få ut detaljerna i den tillsynsrapport som kommunen gjort och där man påstår att vi har gjort fel i vår redovisning av tid. Vi har aldrig fått se vad som är fel, vilket gör att vi kan inte gå tillbaka och kontrollera uppgifterna. Vi får bara veta att de säger att vi har gjort fel – inte exakt vad som blivit fel och hur vi i så fall kan åtgärda det. Kommunen har en skyldighet att göra tillsyn på vår verksamhet och det välkomnar vi. Dock anser vi att kommunen om man hittar fel borde ha en skyldighet att berätta för oss exakt vilka felen är så att vi kan kontrollera och åtgärda dem. Men så har inte skett.

    Vad gäller tillstånd att bedriva pedagogisk omsorg på obekväm tid så har Nanny Belle ett sådant tillstånd och kan bedriva den typen av omsorg i den form vi önskar. Däremot har vi valt att inte göra det i den form vi tidigare gjort på obekväm tid – då den inte är ekonomiskt hållbar givet den nya resursfördelningsmodellen i och med att vi vill betala avtalsenliga löner till vår personal.

    Den ansökan som vi nu har lämnat in till kommunen handlar om att omvandla det familjedaghem som vi driver till förskola och har inget att göra med pedagogisk omsorg på obekväm tid.

    Jennifer Troeng TF Verksamhetschef på Nanny Belle

Comments are closed.