300 000 till tjejidrotten i Örebro

Fritidsnämnden ska i veckan besluta om en satsning på 300 000 kronor till tjejidrotten. Detta genom ett projekt som har startats av SISU Idrottsutbildarna Örebro län och Örebro läns idrottsförbund, ÖLIF.

– Projektet syftar till att bedriva förändringsarbete kring könsfördelningen inom idrotten. Vi ser idag att det finns stora skillnader mellan pojkar och flickor när det kommer till idrott, det är en prioriterad fråga från politiskt håll att stärka tjejer vad gäller deras deltagande i idrottslivet, det är oerhört viktigt av flera anledningar, säger Jonas Håård (S) ordförande i Fritidsnämnden.

I Centrum för idrottsforsknings senaste utvärdering av statens stöd till idrotten framgick att flickors idrottande i Örebro kommun är lågt i förhållande till stora delar av övriga landet. I Örebro är fördelningen mellan pojkars och flickors deltagande i idrotten 67 procent respektive 33 procent. Med anledning av detta har Örebro läns idrottsförbund (ÖLIF) och SISU startat ett förändringsarbete tillsammans med Örebro kommun och ett antal föreningar. Målsättningen är att uppå en fördelning på 60 procent pojkar och 40 procent flickor.

De sökta medlen avses att användas till projektledning samt föreningsinriktat stöd. SISU avser att bidra med egna pengar för att möjliggöra en halvtidstjänst. Projektledningen kommer att få till uppgift att driva förändringsarbetet mot uppsatta, kartlägga flickors villkor för idrottande i kommunen samt genomföra utbildningar kring flickors ”drop out”. En stor andel av de idrottande flickorna hoppar av vid 13-14 års ålder.

– Vi ser att tjejer i större utsträckning drabbas av stress och oro, och här är idrotten en viktig förebyggande faktor. Långsiktigt vill vi tillsammans med föreningslivet åstadkomma ett jämställt deltagande för pojkar och flickor inom idrotten, säger Elisabeth Malmqvist (C), vice ordförande i Fritidsnämnden.