Ska forska om våld och hot på ungdomshem

På många ungdomshem och psykiatriska kliniker är hot och våld en del av vardagen. Forskare vid Örebro universitet och Region Örebro undersöker redan personalens arbetsmiljö och nu har de fått ytterligare 725 000 kronor från Statens institutionsstyrelse, SiS, för att inkludera ungdomarnas erfarenheter.

– Målet är att skapa en helhetsbild av problemet för att minska hot och våld på institutionerna. Om behandlingen ska lyckas måste den ske i en trygg miljö. Våld eller mobbning har pekats ut som ett av de största hoten mot lyckad rehabilitering, säger Veikko Pelto-Piri, vars forskning handlar om personer som tvångsvårdas på SiS ungdomshem och psykiatrin med stöd av lagstiftning inom de sociala och psykiatriska fälten.

Tidigare forskning av samma forskargrupp har visat att personal i psykiatrin kunde känna maktlöshet och efterfrågade ett bättre stöd från organisationen. Dessutom fanns en önskan från en del personal att jobba mer med en vård anpassad efter individen snarare än en som bygger på rutiner, lika för alla.