Forskningen vid universitetet får gott betyg

Under året har all forskning vid Örebro universitet samt forskning vid Region Örebro län varit föremål för en omfattande extern utvärdering. Utvärderingens syftar till att ge underlag för strategiska beslut för framtida finansieringen av universitetets forskning. Den sammanfattande bedömningen från panelen är att för ett ungt universitet, med kort historia som universitet, måste forskningens kvalitet bedömas som mycket god.

Rapporten ORU2015, Örebro University Research Evaluation, presenterades nyligen för styrelsen. Redan 2010 gjordes en liknande utvärdering och de strategiska satsningarna, som gjordes då, ges nu också möjlighet att följas upp. I rapporten redovisas bedömningar av totalt 38 utvärderingsenheter inom universitetets tre fakulteter och Region Örebro län. Enheterna har granskats av en mångvetenskaplig extern panel utifrån flera perspektiv.