Så mycket måste Örebro kommun spara under tre år

Under perioden fram till 2018 kommer Örebro kommun att genomföra en kraftig utbyggnad av skola och omsorg. Utbyggnaden som måste göras kommer att innebära en stor ekonomisk ansträngning för kommunen.

Kostnadsökningarna måste bromsas så att ökningstakten inte är snabbare än takten på intäktsökningarna. Som ett led i att sänka kostnaderna ska ett antal verksamhetsgenomlysningar och utredningar genomföras. Syftet med utredningarna är att hitta effektiviseringar och kostnadsreduceringar. Uppdraget är att sänka kommunens kostnader med 40 miljoner kronor 2016 och få en helårseffekt för 2017 och 2018 på totalt 80 miljoner kronor, enligt kommunens egna uppgifter.

,