Svåra gränsdragningar när staten ger ersättning för missförhållanden

dshzqjsvtn9tzaeivaan (2)

Malin Arvidsson granskar i sin avhandling i historia vid Örebro universitet två politiska försök till uppgörelser med det förflutna: ersättningen till tvångssteriliserade och till vanvårdade barn.

– Jag har riktat in mig på att studera gränsdragningar och gråzoner och visar att det inte är självklart att ge ekonomisk ersättning. Det är heller inte oproblematiskt att säga att något tillhör historien, säger Malin Arvidsson som undviker att använda uttryck som ”en mörk del av vår historia” eftersom det inte går att exakt säga när historien slutar och samtiden tar vid.

Till sommaren ska de sista ansökningarna från personer som vanvårdats på barnhem eller i fosterhem vara behandlade av Ersättningsnämnden som haft till uppgift att pröva de ansökningar om ekonomisk ersättning enligt en särskild lag som trädde i kraft 2013.

Malin Arvidsson har i sin avhandling studerat och jämfört denna lagstiftningsprocess med en tidigare ersättningslag, den som kom till för att kompensera människor som tvångssteriliserats. Hon har funnit både likheter och skillnader. En likhet är att båda lagarna är av typen ”ex gratia” – av nåd. Staten tar på sig ansvaret att symboliskt kompensera människor som farit illa utan att skulden hos någon motpart prövas.

Malin Arvidsson konstaterar att den typen av lag bygger på politisk vilja och inte ger en stark position för dem som berörs av lagen, de sökande. Den nya möjligheten till ersättning kringgärdades i båda fallen av en rad kriterier. Vanvården skulle till exempel enligt formuleringen vara av ”allvarlig art”.

– Den gränssättningen orsakade mycket diskussion. När den politiska kompromissen nåddes var kriterierna inte helt klara. Men detaljerna i lagens utformning har kommit att spela väldigt stor roll, säger hon. Över hälften av de sökande har fått avslag på sin ansökan. En sak som förenar det två lagstiftningarna är på vilket sätt det hamnade på politikernas agenda. I båda fallen handlade det om journalistiska avslöjanden. Att be om ursäkt eller ge ersättning kan verka som politikerna agerar spontant, ett självklart svar när missförhållanden uppdagas. Men i själva verket hade berättelserna och de drabbades anspråk på upprättelse funnits där länge.

Källa: Örebro universitet

One comment on “Svåra gränsdragningar när staten ger ersättning för missförhållanden
  1. Bra att ni uppmärksammar Malin Arvidsson avhandling. Ersättningarna hon skriver om fäller utsatta människor som traumatiserats och viktimiserat i myndighets utövning. Ersättningen har syfte att reparera de skador de drabbade och deras anhöriga men också demokratin åsamkats. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar

Comments are closed.