Avslöjar cannabismissbruk genom att analysera avloppsvattnet

arihuana-onoplya_cannabis-rasteniya-22266

Karolinska institutet har nu analyserat de vattenprover Örebro reningsverk samlade mellan den 20 och 21 december 2015. Analysen visar att det förekommer nedbrytningsprodukter från droger i avloppsvattnet. Resultaten visar att det är cirka fyra procent som är kopplade till Örebro kommuns reningsverk som brukat Cannabis under provtagningsperioden.

– Anledningen till att vi gjort provtagningar med efterföljande analys är för att få ett riktvärde hur användningen av droger ser ut i Örebro i dagsläget. Tanken är att resultaten ska delas med brottsförebyggande myndigheter och organisationer som en del i deras förebyggande arbete, säger Rasmus Persson (C), kommunalråd med ansvar för social välfärd och ordförande i Örebro brottsförebyggande råd.

Under provtagningsperioden har det inkommit drygt 44 000 m3 vatten till reningsverket under de 24 timmar som provtagningarna utfördes. Reningsverket tar idag hand om avloppsvatten från drygt 120 000 invånare. Metoden för analysera förekomsten av droger i avloppsvatten har utvecklats av Karolinska institutet och mäter nedbrytningsprodukter från olika typer av droger. Analysresultaten för Cannabis kan vara något osäkra på grund av att vissa steg i valideringen fortfarande är under utredning.

– Den här möjligheten att analysera vatten ger en överblick av situationen och ger oss bättre verktyg att utvärdera och följa upp våra insatser för minskad droganvändning. Med reningsverkets uppbyggnad och anslutning till avloppssystemet skulle vi teoretiskt sett kunna mäta användningen av droger i specifika bostadsområden, säger Sören Svensson planeringssekreterare för Örebro brottsförebyggande råd.

Analyserna har även funnit spår av kokain och amfetamin (+metamfetamin) om än i betydligt lägre omfattning än Cannabis. Även ecstasy (MDMA) har påträffats men där har ingen kvantifiering gjorts då analysmetoden fortfarande är under utveckling.