M: Ett första steg mot Sveriges bästa äldreomsorg

Örebro har ambitionen att erbjuda Sveriges bästa äldreomsorg. Det är en ambition Nya Moderaterna ställer sig bakom. Den förutsätter dock att förvaltningen, och i förlängningen de styrande partierna i Örebro, får bukt med de strukturella problem som idag genomsyrar verksamheten. Vården och omsorgen i Örebro kommun befinner sig i en svår situation. De ekonomiska kalkylerna visar på ett underskott på nästan 100 miljoner kronor för 2015 som ingen verkar kunna förklara.

Såväl vårdpersonal som vårdtagare upplever att det finns stora brister i styrningen och planeringen, vilket påverkar vårdkvaliteten negativt. Nu när Örebro kommun ska fördela resten av AFA-medlen för åren 2016-2018 vill Nya Moderaterna därför prioritera Örebros äldre.

Vi får signaler om att det idag saknas tydlig ansvarsfördelning och ledarkompetens inom hemvården och att det är en av anledningarna till den befintliga situationen. Därför vill vi viga 4 miljoner av AFA-medlen till en särskild satsning på kompetensutveckling hos driftsledare/planerare och enhetschefer inom just hemvården. Förslag på utvecklingsområden är ekonomi, logistik och planering. Medlen ska underställas programdirektören för Social välfärd att disponera på det sätt som anses mest behövligt för att höja kvalitén inom hemvården. Det blir ett första steg på vägen mot Sveriges bästa äldreomsorg.

Även barnen behöver prioriteras i fördelningen av AFA-medlen. Nu finns en möjlighet att viga extra resurser till arbetet för en giftfri miljö i Örebros förskolor och skolor. Barnens hälsa kan inte vänta. Därför vill vi satsa 7,9 miljoner av AFA-medlen på utbyte av soffor, köksutrustning, madrasser och andra föremål som kan innehålla gifter i kommunens förskole- och skollokaler.

Maria Haglund kommunalråd (M)