“Låt företagsamheten blomstra!”

Under 2015 blev vi 370 fler företagsamma i Örebroregionen. Det betyder mer av jobb och välfärd. Totalt finns över 20 000 personer som driver företag i regionen!

Nio av tio jobb i Sverige skapas av företagsamma människor som driver små eller medelstora företag. De finns över hela Sverige och i alla branscher.

Med en bra politik för företagsamhet skulle jobben kunna vara ännu fler. Vi behöver dem så väl. Men trots att bekämpningen av utanförskap och arbetslöshet står högt på den politiska agendan har politiska beslut fattats den senaste tiden som försämrat företagsklimatet på flera punkter.

  • Höjd inkomstskatt och höjd arbetsgivaravgift. Arbetsgivaravgiften för unga höjdes redan i augusti i fjol och höjs ytterligare nu i juni. För alla unga utan jobb blir det ännu svårare att komma in på arbetsmarknaden när det blir dyrare att anställa.
  • Försämrad RUT och ROT höjer även det trösklarna in på arbetsmarknaden och försvårarar integrationen. Det gör det dessutom svårare för seriösa företagare att klara konkurrensen från aktörer som verkar på den svarta marknaden.
  • Höjd skatt på drivmedel. Det slår extra hårt mot företagare på landsbygden. Våra lantbrukare går redan på knäna, bland annat på grund av högre särskatter än konkurrenterna i andra länder.

Småföretagens anställda är de största betalarna av kommunala inkomstskatteintäkter. Tillsammans med större företag står de anställda för mer än hälften av skatteintäkterna. När företag får svårare att växa och anställa blir resultatet en minskande skattebas och mindre pengar till vår gemensamma välfärd.

Företagsamma människor är en förutsättning för att innovationer som löser samhällets utmaningar ska frodas. Många gånger behövs företagare för att våra skattepengar ska användas effektivt och ge resultat. Utan företagare och nya innovationer klarar vi varken klimatmål eller integrationsutmaningar.

Att skapa goda förutsättningar för att starta och driva företag är också att göra det möjligt att förverkliga drömmar. För företagande handlar inte bara om ekonomiska incitament. Det handlar också om passion, att få utlopp för sin kreativitet, att förverkliga sina idéer – och att bidra till ett bättre samhälle. För lantbrukare handlar det dessutom om att förvalta ett kulturellt kapital och kollektiva nyttigheter.

Vi tre organisationer tar vårt ansvar för att skapa en bättre förståelse både för den insats företagsamma människor gör och för hur deras villkor kan förbättras. Vi vill att fler ska Gilla #företagsamhet och att fler ser att människor som kommer med nya idéer som skapar jobb och genererar skatteintäkter är ovärderliga för Örebroregionens framtid. För vilka skulle annars skapa jobb och ta sig an de utmaningar som finns?

Per Willén, Regionordförande LRF Örebro

Kaisa Edenvik, Regionchef Företagarna Örebro län

Karl Hulterström, Regionchef Svenskt Näringsliv Örebro