Så ska landstinget få ekonomin i balans

Regionstyrelsen tog i dag den 12 april beslut om handlingsplan för en ekonomi i balans inom hälso- och sjukvården. Bakom beslutet står samtliga partier utom (L). Sammantaget beräknas åtgärderna i handlingsplanen kunna minska hälso- och sjukvårdens kostnader med cirka 180 miljoner kronor.

Bakgrunden till handlingsplanen är nödvändigheten att minska den höga kostnadsökning som var anledningen till hälso- och sjukvårdens underskott på 274 miljoner kronor i fjol. Under 2015 hade Region Örebro läns vårdverksamhet den högsta nettokostnadsökningen i landet.

– Handlingsplanen ska säkerställa att Region Örebro läns hälso- och sjukvårdsverksamhet har en långsiktig ekonomi i balans. Den mycket höga kostnadsutvecklingen som hälso- och sjukvården hade i fjol är ohållbar och äventyrar viktig utveckling och framtida investeringar, framhåller Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande, Jihad Menhem (V), regionstyrelsens vice ordförande, och Catrin Steen (MP), regionråd, i ett gemensamt uttalande.

– I det här läget måste vi göra förändringar som är hållbara över tid. Handlingsplanen är ett viktigt steg i det redan påbörjade arbetet med att utveckla Region Örebro läns sjukvårdsverksamhet, som inleddes med att skapa en sammanhållen hälso- och sjukvårdsorganisation med närsjukvårdsområden och länskliniker. I den analys som föregått handlingsplanen har tio områden genomlysts. Det handlar om översyn av bland annat personalkostnader, vårdplatser, vårdtider, hyrläkare, schemaläggning och samordnad produktionsplanering. Bland dessa områden har vissa utmärkt sig vad gäller hög kostnadsutveckling.

Den största kostnadsökningen under 2015 stod personalkostnader för. Under 2015 ökade den posten med 76 miljoner kronor. Kostnaden för köpt vård och hyrläkare ökade under 2015 med 57 respektive 44 miljoner kronor.

Bland de tio analysområdena fanns en översyn av jour- och beredskapslinjer. Det området har lyfts ut från den nu beslutade handlingsplanen. Arbetet med att minska antalet jour- och beredskapstimmar, i syfte att öka tillgängligheten på dagtid kommer att fortsätta.

Region Örebro läns kostnader för hyrläkare steg kraftigt under förra året. Genom att kraftigt minska användandet av inhyrda läkare inom den somatiska specialistvården och minska användandet inom primärvård och psykiatrin till 2014 års nivå, kan kostnaderna minskas med cirka 50 miljoner.

Region Örebro län har som enda landsting i landet inte använt hyrsjuksköterskor, och det långsiktiga målet är att den samlade sjukvårdsorganisationen ej heller ska behöva använda sig av hyrläkare. Att undvika användandet av hyrpersonal leder till ökad patientsäkerhet och bättre kvalitet samt minskade kostnader.

För närvarande har organisationen mer än 100 vårdplatser färre öppnade än det fastställda antalet. Detta, kombinerat med att många patienter som är utskrivningsklara inte kan tas emot i sin hemkommun, leder till stora påfrestningar för vårdens personal, risk för försämrad patientsäkerhet och många kortsiktiga dyra lösningar. Genom att systematiskt strukturera upp vårdplatser och mer optimalt säkerställa att rätt bemanning finns kring dessa kan cirka 60 platser öppnas igen, samtidigt som kostnaderna beräknas minska med 50 miljoner kronor.

De nya länsklinikerna ger möjlighet till en bättre semesterplanering genom samordning av verksamheter, vilket även kan innebära att delar av organisationens verksamheter tillfälligt stänger för att koncentreras till en eller två platser i regionen under semestertiden. Den beräknade kostnadsminskningen uppgår till fem miljoner kronor.

Källa: Region Örebro län

,