Plan för hållbart resande ut på remiss – fler ska kunna åka kollektivt och cykla

Hur kan vi få fler att åka kollektivtrafik och cykla till jobbet och på tjänsteresor istället för att åka bil? Det är huvudfrågan i det förslag på handlingsplan för hållbart resande som Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad nu skickar ut på remiss till länets kommuner och andra berörda.

Transporterna står för en stor andel av utsläppen av växthusgaser i såväl Europa som i Sverige. I Örebro län är utsläppen från transportsektorn över 37 procent av de totala utsläppen. Handlingsplanen för hållbart resande ska leda till att biltrafiken i Örebro län minskar till förmån för resande med hållbara transportslag.

– Detta ska också stärka företagens konkurrenskraft och öka deras möjlighet till kompetensförsörjning. För att nå våra miljö-, energi- och klimatmål så måste vi ställa om till ett transportsnålt samhälle, säger Mats Gunnarsson (MP), regionråd och ordförande i nämnden för samhällsbyggnad.

– Det räcker alltså inte med att arbeta med nya bränslen och fordon utan vi måste försöka få människor att resa på ett hållbart sätt. Prognoserna visar att personbilstrafiken måste minska 10-20 procent medan lokal och regional kollektivtrafik måste öka med 130 procent och gång och cykel måste öka 240 procent för att vi ska nå visionen om ett transportsnålt samhälle 2030.

,