Så ska Lillån utvecklas – 1 100 nya bostäder och utökad handel

Ett utvecklingsförslag för Norra Lillån är nu färdigt och innehåller såväl bostäder som handel samt utbyggnad av nya gator, gång- och cykelvägar.

– Utvecklingsförslaget skapar en bra grund för utvecklingen av de norra kommundelarna, omkring 1100 nya bostäder samt utökad handel och infrastruktur är en viktig signal för mer investeringar i den här delen av Örebro och viktigt i vårt växande Örebro, säger Björn Sundin (S), kommunalråd och ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

Programnämnd samhällsbyggnad gav i juni 2015 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett utvecklingsförslag för områdena vid före detta Coop Lillån, det arbetet är nu klart och på onsdag den 4 maj presenteras förslaget för Programnämnd samhällsbyggnad. Ett viktigt skäl till uppdraget var att underlätta utvecklingen i och runt ”Wessels-fastigheten”.

– Vi vill se en variation av boendeformer i området, framför allt en ökad andel flerbostadshus då det idag domineras av småhus. En ökad variation av boendeformer gör att människor kan bo i området i livets alla skeenden och skapar en blandning av människor. Behovet av en mer varierad bostads- och bebyggelsestruktur tas också i beaktande i det här utvecklingsförslaget, säger Hannah Ljung (C), vice ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

I handelsområdet finns idag en nyöppnad byggvaruhandel och fastighetsägarna jobbar med att få dit en livsmedelshandel. Området är tänkt att åter innehålla ett brett utbud av servicefunktioner i de befintliga lokalerna.

– I ett längre perspektiv bedöms handelsområdet kunna utvecklas ytterligare. På så vis blir det en målpunkt för fler örebroare. Denna nya del av Lillån ska knytas ihop med omkringliggande bebyggelse och vara lätt att ta sig till, såväl utbyggnad av gator, gång- och cykelbanor samt utökad kollektivtrafik är aktuellt, kommunens mål är att alla invånare ska ha max 400 meter till närmsta hållplats, säger Ingalill Bergensten (KD), presidieledamot i Programnämnd samhällsbyggnad.

,