Beslutar om 40 miljoner till förstärkt flyktingmottagande

Vid sitt möte 10 maj beslutar kommunstyrelsen hur drygt 40 miljoner skall fördelas för att stärka flyktingmottagandet. Inför 2016 gav regeringen ett tillfälligt stöd till kommun och landsting med anledning av flyktingsituationen. För Örebrokommuns del innebär stödet en förstärkning med 62,7 miljoner kronor. I januari 2016 beslutade kommunstyrelsen att fördela 22 miljoner till socialförvaltningen och lokalförsörjningsenheten. Kvar finns drygt 40 miljoner att fördela.

Hur de 40 miljonerna skall fördelas har tagits fram i samråd med berörda förvaltningar. Bedömningen är att alla delar av kommunens verksamhet berörs av det ökade flyktingmottagandet och därför kommer alla verksamheter få del av denna förstärkning. Nya tjänster kommer tillsätts inom i stort sett alla områden för att hantera den ökade volym som inte täcks av andra statsbidrag eller volymkompensationen. Det kommer bland annat innebära fler pedagoger i undervisningen, beredskap för ökat personalbehov på boenden, meningsfull fritid med tillgång till fritidsgårdar och kulturaktiviteter samt språkkompetens.

– Det är bra att statsbidraget räcker till satsningar inom alla välfärdens områden. Den utmaning det ökade flyktingmottagandet innebär kan vi lösa inom befintlig budget, men detta ger avsevärt starkare förutsättningar. En välfungerande integration är viktigt för samhället i stort och helt livsavgörande för de personer som berörs. Integrationen måste gå snabbare. Fler nyanlända skall komma i utbildning eller arbete snabbare, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande.

– Jag är glad och stolt över den unika insats som frivilliga inom Örebros föreningsliv gör för att förbättra integrationen. Genom idrott, språkcaféer, studiecirklar och annat föreningsliv får nyanlända unika kontakter med medmänniskor som bott länge i Sverige. Att delar av dessa 40 miljoner kommer det civila samhället till del är en självklarhet, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd.

Regeringen har aviserat att det extra stödet 2016 skall permanentas från och med 2017. För Örebro kommuns del innebär det cirka 90 miljoner i stöd för att klara välfärdens utmaningar 2017. Av de extra insatser som påbörjas 2016 kommer några vara fleråriga. En viss del av stödet 2017 är alltså redan intecknat genom insatser som påbörjas 2016 men det kommer finns utrymme för ytterligare satsningar.

– Vi gör redan idag mycket bra för att stärka integrationen av nyanlända flyktingar. Samtidigt behöver vi göra mer. Dessa extra pengar ger oss som kommunledning en god möjlighet att ge flera delar av den kommunala verksamheten de resurser som är nödvändiga för att på ett framgångsrikt sätt arbeta förebyggande mot utanförskap. Det är bra att vi kan göra både korta och långa satsningar, säger Rasmus Persson (C) kommunalråd

,