MUF-ordföranden: Ny regionindelning – ett hot mot Örebro län

Den nionde mars kom förslag på en ny regionindelning i Sverige. Detta förslag innebär att sex storregioner ska ersätta dagens länsindelning med målsättning att minska byråkratin och bidra till en förbättring gällande effektiviteten inom framför allt vården. För Örebro län medför indelningen en sammanslagning med Gävleborg, Uppsala, Dalarna, Västmanland och Södermanlands län.

Det här är ett förslag som kommer att påverka vår region i en negativ riktning. Den nya regionindelningen innebär en mer centraliserad styrning av regionfrågorna. Det medför att beslutenflyttas längre bort från patienterna och verksamheterna samt att möjligheten till transparens försvåras och minskar. Att patienter ska ha rätt att påverka sin vårdsituation är en självklarhet i min värld, men förutsättningen för det är att möjligheten att fatta beslut ligger nära verksamheterna och patienterna.

Den nya regionindelningen leder alltså till att besluten flyttas längre bort från de som påverkas som mest. Idag finns det totalt sju högspecialiserade sjukhus i Sverige, varav USÖ är ett av dem. Med en ny regionindelning riskerar vårt universitetssjukhus att hamna i skymundan. Dels blir inte USÖ:s geografiska läge centralt och dessutom kommer det blir svårt att konkurrera med Akademiska sjukhuset i Uppsala. En annan viktig faktor att ta hänsyn till är att USÖ kommer gå miste om en viktig inkomstkälla, nämligen den sålda vården till framför allt Värmland.

I dagsläget står Värmland för den största delen av den sålda högspecialiserade vården och det är en av de faktorer som bidrar till att USÖ är ett universitetssjukhus med högspecialiserad vård idag. En annan konsekvens av förslaget på ny regionindelning kretsar kring läkarprogrammets existens på Örebro Universitet. År 2011 startades läkarprogrammet vid Örebro Universitet och idag har det kommit att bli en av de mest populära och sökta program som finns på universitetet. Ett program som nu riskerar att försvinna i och med den nya regionindelningen.

Idag kan vi nämligen se en utveckling där läkarprogram endast existerar i städer med ett universitetssjukhus. Om den högspecialiserade vården minskar på USÖ finns risk för att sjukhuset inte längre kan hålla kvar sin status som universitetssjukhus och då kan vi också förlora läkarutbildningen. Det kommer att slå hårt mot Örebro som växande universitetsstad. Istället för att vara en stad dit många tänkta läkarstudenter söker sig, kommer det att bli en stad dit man söker sig ifrån. Den nya regionindelningen är alltså ett stort hot mot alla tänkta läkarstudenter och mot region Örebro län. Såld sjukvård för 500 miljoner kronor, läkarprogrammet på Örebro Universitet och upp till tusen arbetstillfällen riskerar att gå förlorade i och med förslaget om ny regionindelning – något som är mycket allvarligt.

Sara Göransson

Distriktsordförande för Moderata Ungdomsförbundet i Örebro län

One comment on “MUF-ordföranden: Ny regionindelning – ett hot mot Örebro län
  1. Jag ser vad ni skriver, men jag kan inte greppa vad ni menar..
    Innebär det att MUF är emot idén om storregioner överlag, eller är det bara indelningen som den ser ut nu där Värmland inte ingår i vår region?

Comments are closed.