Kostnadsökningen i landstinget har minskat – men sparkravet måste hållas

Utvecklingen är positiv i Region Örebro läns verksamheter. Det visar Region Örebro läns delårsrapport efter årets fyra första månader. Kostnadsutvecklingstakten har dämpats men regionstyrelsen understryker att beslutade handlingsplaner för en ekonomi i balans måste fullföljas. Den ekonomiska helårsprognosen visar på ett resultat vid årets slut på 200 miljoner kronor.

Sammantaget väntas 38 av 40 mål som fullmäktige ställt upp ha en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse vid årets slut. Två viktiga inriktningsmål prognostiserar dock en större negativ avvikelse från målnivån och uppfylls inte. Det avser tillgängligheten i hälso- och sjukvården och att nämnderna ska redovisa ett ekonomiskt resultat i balans.

Överskott totalt men underskott för verksamheter
Den ekonomiska redovisningen, med helårsprognosen per april, uppgår till 200 miljoner kronor. Verksamheternas kostnader fortsätter att stiga, om än i en något dämpad takt. Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till -117 miljoner kronor. Arbetet med en ekonomi i balans fortsätter. De förvaltningar som har förutsett ett ekonomiskt underskott för 2016 har handlingsplaner för att vända kostnadsutvecklingen. Delårsrapporten visar också på en oroande tendens om ökade sjuktal – såväl i Region Örebro län som i landet i övrigt.

Positiv utveckling men resultaten måste förbättras för viktiga mål
– Vi har en positiv utveckling inom flera av våra verksamhetsområden, och det är viktigt att takten i kostnadsutvecklingen har dämpats, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Den ekonomiska helårsprognosen visar ett överskott med 200 miljoner kronor. Det är bra och det visar att vi är på rätt väg. Men förvaltningarna måste hålla i sina kostnader och fullfölja arbetet i de handlingsplaner som styrelsen har antagit. Det är väldigt viktigt att vi inte redan i dag förbrukar det utrymme vi har satt av för framtiden. Vi har också ett viktigt mål inom tillgängligheten där resultaten måste bli bättre.

Oroande utveckling av sjuktal måste brytas
– Vi har sedan tidigare sett de ökade sjuktalen hos oss och i övriga landet, och den trenden fortsätter. Det är en oroande utveckling som måste brytas, därför behöver vi med all kraft hitta åtgärder för att jobba mer förebyggande inom flera områden och också på olika sätt. Men sjukfrånvaro är ett komplext område där arbetslivet är en orsak till sjukskrivningar, men inte hela bilden. Vi kommer att intensifiera våra analyser och vårt arbete i denna mycket angelägna fråga. Vi behöver vår personal på plats.

Mycket viktigt att handlingsplaner fullföljs
– För att uppnå en långsiktig ekonomi i balans är det mycket viktigt att verksamheterna med full kraft genomför den strukturomvandling med tillhörande handlingsplaner, säger Rickard Simonsson, regiondirektör.Det är helt avgörande att vi uppnår kvalitets- och tillgänglighetskrav samtidigt som vi håller de budgetramar vi har. Det gäller oavsett om det är t.ex. sjukvård, kultur eller kollektivtrafik.

, ,