”På sikt behöver samtliga sektorer uppvisa betydande utsläppsminskningar”

SCB är först i världen med att presentera kvartalsvisa utsläppsdata, något som borde uppmärksammas mer. Utöver uppgifter om utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar innehåller miljöräkenskaperna uppgifter om olika sektorers förädlingsvärde. Den senaste kvartalsrapporten bjuder även på en sammanställning för helåret 2015. Vad säger då SCB:s statistik? I stora drag går det åt rätt håll. Ekonomi växer samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskar. Under helåret 2015 minskade utsläppen av växthusgaser med 0,7% samtidigt som BNP ökade med 3,9% jämfört med 2014.

Ekonomin går över lag bra vilket inte minst gäller för branscher med relativt låga utsläpp men med höga förädlingsvärden. Samtliga sektorer uppvisar ökad effektivitet i termer av att utsläppen antingen har minskat samtidigt som förädlingsvärdet har ökat, eller att utsläppen visserligen har ökat men att förädlingsvärdet har ökat än mer. Ett par exempel: Utsläppen från transportindustrin ökade med 1,1% för helår 2015 jämfört med 2014. Samtidigt steg förädlingsvärdet med 1,3%. Sektorerna el, gas och värme minskade utsläppen under 2015 med 4%. Användningen av fossila bränslen har minskat delvis beroende på produktionsstörningar i vissa anläggningar.

Samtidigt har användningen av biobränsle ökat något. Förädlingsvärdet i sektorn steg under året med 3,4%. Utsläpp från tjänstesektorn (exklusive hushållen) orsakas framför allt av tjänsteföretagens transporter. Utsläppen ökade med 0,8% under 2015 och förädlingsvärdet ökade med 4,5%. För att sammanfatta, även om en frikoppling av klimatpåverkande utsläpp från ekonomin inte kan konstateras idag pekar ändå SCB:s svenska utsläppsstatistik i huvudsak i rätt riktning. Att utsläppen minskar samtidigt som BNP växer är i sig positivt, även om minskningarna inte är lika stora som tidigare år. På sikt behöver dock samtliga sektorer uppvisa betydande utsläppsminskningar i absoluta termer, inte bara relativt förädlingsvärdet. Om Miljömålsberedningens mål om nettonollutsläpp 2045 och målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta ska kunna realiseras behöver utsläppen från trafiken minska.

De strategier som Miljömålsberedningens just nu förbereder är helt centrala för att nå det övergripande målet. Om inte kommer Miljömålsberedningens mål om nettonollutsläpp 2045 förbli just ett mål.

Markus Larsson och Kajsa Resare Sahlin, Fores klimat- och miljöprogram