Örebro jobbar klimatstrategiskt i två steg

Gröda, rapsfält, solitärträd

Klimatförändringarna är en av vårt sekels största utmaningar och Örebro kommun har länge arbetat aktivt med klimatfrågan. Under 2015 har ett intensivt arbete pågått med att ta fram kommunens nya klimatstrategi, med nya skärpta mål och ambitioner. Klimatstrategin är uppdelad i två delar, en för den egna organisationen och en för det geografiska området Örebro kommun. Båda delarna innehåller mål, delmål och förslag till åtgärder.

– Med den nya klimatstrategin tar vi ytterligare kliv framåt i vår strävan mot en hållbar kommun. Målet för kommunkoncernen är att vara klimatneutral till 2030 och jämfört med tidigare klimatplan innebär strategin betydligt högre ambitioner för den egna organisationen, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd med ansvar för klimatfrågorna.

Målet för Örebro kommun som geografiskt område är en minskad klimatbelastning med 40 respektive 70 procent per invånare till 2020 och 2030, jämfört med år 2000. Det geografiska området inkluderar alla som bor, verkar och färdas inom kommunens gränser.

– Delmålen inom det geografiska området handlar bland annat om hur kommunen kan utforma staden i en hållbar riktning och möjliggöra för företag, organisationer och enskilda örebroare att minska sin klimatbelastning. Vi vill vidmakthålla positionen som en av Sveriges ledande miljökommuner och vårt klimatarbete är en viktig del i detta, berättar Kenneth Nilsson (S), kommunalråd och Kommunstyrelsens ordförande.

Produkter och gröna finanser är två nya insatsområden för kommunkoncernen, där det finns stora utmaningar. Men även delmålet om närproducerade livsmedel är nytt jämfört med tidigare klimatplan.

– Det känns bra att vi fått med ett mål om närproducerat, det stärker landsbygden och det lokala näringslivet, samtidigt som det bidrar till ett öppet landskap, säger Rasmus Persson (C), kommunalråd.

För att nå det långsiktiga målet krävs genomgripande förändringar i många delar av samhället. Örebro kommun har här flera roller, bland annat som utformare av systemet, som upphandlare av varor och tjänster och som part i dialogen med medborgare, näringsliv och det civila samhället. Men också när det gäller att gå före och visa att en omställning är möjlig.

– Men det är många styrmedel som inte är tillgängliga på lokal nivå och det krävs därför förändringar på nationell nivå och inom EU för att det ska vara möjligt att nå en hållbar utveckling lokalt. Därför är det viktigt att Örebro kommun fortsätter att vara aktiv i dialogen för att påverka högre beslutsnivåer i riktning mot samhällsekonomiskt effektiva och hållbara lösningar, säger Sara Andersson, planerare på Kommunstyrelseförvaltningen.

,