Fler elever har behörighet till gymnasiet

gymnasiebehörighet

Behörigheten till gymnasiet har ökat från 78,8 till 82,8 procent. Antalet elever som har godkänt i alla ämnen har ökat från 69,7 till 74,3 procent och meritvärdet har ökat från 208,6 till 215,1.

Olaus Petriskolan och Västra Engelbrektsskolan har höjt sina resultat mest när det gäller behörighet till gymnasieskolan. Bäst betygsresultat står Lillåns skola och Adolfsbergsskolan för.

– Vi ser det som ett resultat av ett medvetet uthålligt arbete med fokus på pedagogiskt ledarskap, analys, prioriteringar och engagemang på både skolenhetsnivå och förvaltningsnivå. Det viktigaste arbetet för att nå dessa resultat har gjorts i klassrummet, säger förvaltningschef Margareta Borg.

– Vi har ett tydligt politiskt fokus på skolutveckling i kommunen och vi kommer fortsätta att lägga stor kraft på insatser och målsättningar för en mer likvärdig skola och bättre skolresultat. Vi har fantastisk personal i våra verksamheter som jobbar hårt, och det är glädjande med bekräftelse på att resultaten är på väg åt rätt håll, säger Jessica Ekerbring (S), kommunalråd.

– Med ett systematiskt kvalitetsarbete på varje skola och en utvecklingskultur där man planerar, följer upp och analyserar resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer, kommer våra skolor att ytterligare förbättra resultaten och höja måluppfyllelsen, säger Anders Östman (KD), vice ordförande i Programnämnd barn och utbildning.

– Det är bra att fler verksamheter visar resultat i rätt riktning. Vi är långt ifrån nöjda, men detta gör att vi kan fortsätta med höga ambitioner för våra elever, säger Per-Åke Sörman (C), presidieledamot i Programnämnd barn och utbildning.

,