DHR: Krav på säkra gång- och cykelvägar vid ombyggnation av gator

trädgårdsgatan1

“Örebro är en cykelstad. Under de senaste åren har det byggts flera så kallade ”cykelmotorvägar” där man på en asfalterad kombinerad gång- och cykelväg nöjt sig med att måla upp en linje som det enda som ska separera cyklister från gångtrafikanter. Denna otillräckliga separering av cyklister och gående innebär en alltför stor olycksrisk för gående eller rullande personer med rörelsenedsättningar. Nu planeras nya byggen kombinerade cykel- och gångbanor på Borgmästargatan och även i samband med den stora ombyggnaden av Trädgårdsgatan. 

DHR-avdelningen kräver att dessa nyanlagda kombinerade gång- och cykelbanor kommer att uppfylla Boverkets krav: Gångbanan är minst 2 m bred, Gångytan ska vara väl avskild från cykelbanan med annan beläggning än cykelbanan, Gränsen mellan gång- och cykelbana markerad med ett par rader smågatsten som kan ”kännas” både av synskadade gångtrafikanter och cyklisterna.”

Christer Johansson, V ordf DHR Örebroavdelning