Kunderna är nöjda med bemötandet från kommunen

nöjd kund

Örebro kommun har höjt sitt resultat från index 76 till 77 i SKL:s Nöjd kund index-mätning. Den är en indikator som visar hur nöjda företagen är med kommunens service och myndighetsutövning. Kommunen fortsätter att ligga på en hög servicenivå samtidigt som Örebro växer och har fler ärenden och evenemang än tidigare.

– En av framgångsfaktorerna är att vi jobbar aktivt som ett Örebro kommun. Till exempel har vi populära lotsmöten där företagare eller arrangörer har möjlighet att träffa flera myndigheter samtidigt, istället för att boka olika möten, säger Helena Aronsson, kommunservice.

På lotsmötena får företagen hjälp att tänka rätt från början och det blir ett ömsesidigt lärande där både tjänstemän och företagare lär sig av varandra. Det ger också möjlighet att ta del av företagarnas synpunkter, som sedan används i det fortsatta utvecklingsarbetet.

– Jag är glad för att vår samverkan och arbetet med näringslivet visar på ett mycket högt förtroende. Att vi nu får ännu högre betyg i SKL:s servicemätning befäster den mycket positiva bild som jag upplever när jag möter företrädare för näringslivet i kommunen. Detta ger de bästa förutsättningarna för ett gott näringslivsklimat i en starkt växande kommun, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor.

Örebro kommuns arbete med en växande stad och etableringsprocessen ”Örebromodellen”, som har blivit rikskänd, visar att det vi gör ger effekt. Kommunen kommer fortsätta att utveckla den digitala servicen för att möta framtidens behov och minska miljöpåverkan. Redan idag erbjuder kommunen flera e-tjänster som gör det enklare för företagen, till exempel har bygglovshanteringen effektiviserats. Kommunens NKI-resultat för bygglov har under de senaste åren gått från index 50 till 77.

– Resultatet är mycket glädjande, vi kan se att det arbete och den interna samverkan som vi byggt upp under en längre period ger resultat. Medarbetarna på förvaltningarna gör ett mycket bra jobb för att möta ett näringsliv i stark tillväxt. Det är roligt att näringslivet uppskattar vårt arbete och det är med stolthet vi tar emot det goda resultat. Nu fortsätter vi vårt arbete med att utveckla och ständigt förbättra vår verksamhet, säger kommundirektör Anne Andersson.

– De som svarat på enkäten har fått skicka med egna synpunkter och förbättringsförslag. Det ger oss uppskattad respons och input. Vi är på rätt spår men det finns saker att jobba på. Stort tack alla ni som svarat på enkäten, tillsammans blir vi bättre, säger Helena Aronsson, kommunservice.

källa: Örebro kommun

,