Företagarna: Högkonjunktur för småföretagen som ser ljust på framtiden

kaisa edenvik (3)

I dag presenterade Företagarna sin Småföretagarbarometer för landet. De anser att svensk ekonomi är i en högkonjunktur.

“Investeringarna är på en hög nivå och sysselsättningen har utvecklats starkt med minskad arbetslöshet som följd. Resultatet av britternas folkomröstning påverkar tillväxten i Storbritannien negativt medan effekterna på Sverige blir begränsade på kort sikt. Risken finns dock att beslutet att lämna EU får betydligt mer allvarliga följdverkningar på lång sikt. Konjunkturläget mattas av och oron i omvärlden består Inom byggbranschen är det drygt 6 av 10 som tackat nej till jobb. 9 av 10 småföretag vill växa. Hög arbetskraftskostnader är tillväxthinder framförallt inom hotell/restaurang. Politisk osäkerhet framförallt inom hushållsnära tjänster, vård och skola”, skriver Företagarna.

 – Vi vet att Örebro växer, bostäder byggs och att fler jobb skapas i vår residensstad, vilket är mycket positivt. Samtidigt blir det allt viktigare att våra företag på de mindre orterna i regionen får stöd och stimulans från kommuner, politiker och lokala näringslivsråd.
Fungerande skolor, bra bostäder och brett föreningsliv är viktiga faktorer som bör prioriteras av kommunpolitikerna för att tillgodose företagens rekryteringsbehov och tillväxt i kommunerna, där har ett gemensamt ansvar, säger Kaisa Edenvik, regionchef Företgarna.

 Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Företagarna, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund. Sveriges äldsta (sedan 1985) och största konjunkturundersökning bland småföretag.
Småföretagsbarometern redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och förväntningarna inför den närmaste framtiden. Omfattar 4 000 företagare inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Urvalet motsvarar totalt över 500 000 privata företag fördelade över hela landet. Sammanlagt har dessa företag omkring 2,1 miljoner sysselsatta.

,