Sveriges Byggindustrier: Upprätta nödplan för Västra Stambanan 

Det är med stor oro vi har följt de senaste dagarnas medierapportering kring bristerna i det svenska järnvägssystemet. Hela 69 sträckor har identifierats som bristfälliga och konsekvenserna blir att trafiken får gå med reducerad hastighet. En av delsträckorna är Katrineholm – Hallsberg – en viktig pulsåder för vår region. En hastighetsnedsättning kan få stora konsekvenser för samhällsutvecklingen i hela Mälardalen. Vårt område blir mindre attraktivt, vilket kommer att få en negativ påverkan på såväl bostadsbyggande som arbetsmarknad. Pendlande privatpersoner och företag kommer att välja andra, mer fossilberoende transporter, vilket går stick i stäv med Sveriges hållbarhetsmål.

Nu krävs handlingskraft både på kort och lång sikt. I det korta perspektivet behövs en nödplan för Västra Stambanan. Anslagen till underhåll av den svenska järnvägen har ökat med 30 procent sedan 2010. 2016 anslogs dryga 8 miljarder. Uppenbarligen räcker inte detta för att vår befintliga järnväg ska fungera. Trafikverket måste därför snabbt beräkna hur mycket medel som behövs för att hastighetsnedsättningen ska undvikas och äska om tillägg redan innan årsskiftet. Man ska komma ihåg att staten lånar till mycket låga räntor. Att i detta läge inte låna till samhällskritisk infrastruktur måste ses som mycket oansvarigt.

På lång sikt krävs rätt förutsättningar för entreprenörernas kompetens, kreativitet och innovationskraft. Politiken bör inte styra Trafikverkets organisation eller upphandling utan istället fokusera på att uppföljningen fungerar. På samma sätt måste Trafikverket sköta uppföljningen gentemot sina leverantörer. Sköts inte leveransen i enlighet med kontrakt krävs åtgärder och då får det lov att svida.

En annan viktig del handlar om att ha långsiktiga underhållsplaner för järnvägen. Vi måste undvika att järnvägsunderhållet blir en budgetregulator för staten. Precis som en skola eller en bostadsrättsförening behöver en långsiktigt finansierad underhållsplan behöver också järnvägen en sådan. Vi får inte hamna i ett läge där kapitalet vi investerat förstörs. För att detta ska fungera krävs blocköverskridande politiska överenskommelser.

Vi förväntar oss att infrastrukturministern inom kort tillsammans med landsting och kommuner presenterar en lösning för att undvika en hastighetsnedsättning på sträckan Katrineholm – Hallsberg. Sveriges Byggindustrier är gärna med och bidrar med ytterligare underlag och idéer till lösningar.

Lars Redtzer, ansvarig infrastruktur Sveriges Byggindustrier