Lokala sjukvårdspartier: Stor försämringar med ny storregion

Föreslagen Svealandsregion (Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Västmanland, Uppsala och Örebro) skulle innebära försämringar inom ett stort antal områden utan att en enda förbättring kunnat identifieras. Som befolkningsföreträdare i den föreslagna Region Svealand anser vi därför att det framlagda förslaget från indelningskommittén om bildande av storregioner måste förkastas och vi säger bestämt NEJ!

Den viktigaste funktionen för framtida regioner kommer även i fortsättningen att vara hälso- och sjukvård. Det lagda förslaget innebär en försämring för invånarna i våra län jämfört med nuvarande organisation av regionsjukvård och missar helt möjligheteten att istället omorganisera vårdregioner efter naturliga kommunikationsstråk och närhetsprinciper. Vi befarar exempelvis att universitetssjukhus och läkarutbildningsorter skulle vara i fara, att möjligheterna att söka vårdsamarbeten utanför regionen skulle minska samt att avståndet mellan ledning och invånare kraftigt kommer öka med sämre möjligheter att påverka lokala vårdutbud och med överhängande fara för nedläggning av flera av Region Svealands sjukhus.

Även avseende övriga regionala utvecklingsfrågor är det framlagda förslaget dåligt då vi inte kan se att det finns förutsättningar för naturlig utveckling och samarbeten kring kollektivtrafik, arbetsmarknad eller infrastruktur. De föreslagna samarbetspartnerna inom Region Svealand har alltför få gemensamma beröringspunkter. Vi saknar även samordning med övriga statliga myndigheters regionala indelningar.

Vi anser att väljarna av demokratiska skäl måste få chansen att yttra sig i frågan genom ett riksdagsval och av den anledningen är 2023 det tidigaste datum som kan tänkas bli aktuellt för en ny regionalindelning. Dessutom vore det olyckligt att stressa fram en sådan genomgripande förändring.

Vi vill för övrigt anmärka på den totala avsaknaden av kompromissvilja och oförmåga att ta in avvikande åsikter som demonstrerats av indelningskommittén.

2016-09-27

Jonas Lindeberg

, Vård för pengarna (Sörmland)

Stig Zettlin

, Sjukvårdspartiet Gävleborg

Ingvar Niilimaa

, Sjukvårdspartiet Dalarna

Gunnar Stenås

, Sjukvårdspartiet Västmanland