Krav på dubbelspår mellan Örebro och Arboga – viktig del i Oslo-Sthlm 2.55

sthlm - oslo tåg

Inom ramen för ”En bättre sits” har sju län (Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland och Gotland) tillsammans arbetat fram en utvecklingsstrategi för hur trafiksystemet i regionen och kopplingarna till omgivande regioner bör utvecklas.

-Utvecklingsstrategin visar tydligt på bristerna i transportsystemet i Mälardalen och flera av de brister som pekas ut har direkt koppling på förutsättningarna att åstadkomma en tågtrafik som binder ihop Mälardalen med Karlstad och Oslo, säger Mats Gunnarsson regionråd från Örebro län som haft en viktig roll i arbetet att ta fram den systemanalys som nu presenteras.

Systemanalysen ska analysera nuläget, lägga fast mål och principer för vad som behöver åstadkommas och prioritera vilka infrastrukturåtgärder som krävs för att nå målen. Den gemensamma prioriteringen pekar ut behovet att redan i närtid bygga ut sträckan Arboga-Örebro till dubbelspår och att i ett lite längre perspektiv bygga Nobelbanan mellan Örebro och Kristinehamn.

-Både dubbelspår på Sträckan Arboga-Örebro och Nobelbanan är avgörande pusselbitar för att åstadkomma möjlighet att resan mellan Stockholm och Oslo på mindre än tre timmar och viktiga för att knyta samman städerna längs stråket, säger Jonas Karlsson, VD Oslo-Sthlm 2.55.

I systemanalysen pekar man också ut behoven av att uppgradera järnvägen väster om Kristinehamn samt samt Mälarbanan och Svealandsbanan för att hantera en utökad regional tågtrafik och en interregional tågtrafik mellan Oslo och Stockholm.

-Det är naturligtvis en styrka att sju län som motsvarar 40 procent av Sveriges befolkning ställer sig bakom flera av de investeringar som är viktiga för Oslo-Sthlm 2.55s arbete. Det gör att också att våra argument väger betydligt tyngre när man ska prioritera nationellt, avslutar Jonas Karlsson.

,