Mälardalsrådet: Positivt med ökade anslag till järnvägen

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) presenterade idag regeringens infrastrukturproposition tillsammans med Isabella Lövin (MP), klimat- samt vice statsminister. Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet, kommenterar utifrån de storregionala prioriteringar som belysts i En Bättre Sits storregionala systemanalys.

De ekonomiska ramarna för transportinfrastrukturplaneringen 2018-2029 föreslås öka med drygt 100 miljarder kr till 622,5 miljarder kronor. Investeringarna riktas mot drift och underhåll, men även på nyinvesteringar.

– Regeringens inriktning stämmer väl överens med den Storregionala systemanalysen som de sju länen i En Bättre Sits ställt sig bakom och som fastställdes vid Mälardalsrådets styrelsemöte den 30 september, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.

Under närperioden 2016-2018 vill regeringen öka drift och underhållet för järnvägen med 1,34 miljarder kr per år 2016-2018. Fokus för en mer klimatsmart persontrafik och hantering av godstransporter ligger på att styra dessa till järnväg och sjöfart.

– Investeringarna är en förutsättning för att kunna upprätthålla och stärka Stockholm-Mälarregionens konkurrenskraft, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet. Vi ser positivt på det fokus som läggs vid ökade anslag till järnvägen.

– Det är positivt att Ostlänken lyfts fram i regeringens infrastrukturproposition, säger maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet. Ostlänken är en beslutad investering och vi konstaterar att regeringens linje i denna fråga ligger fast och att den har bred politisk enighet. Vi behöver långsiktighet och tydlighet kring satsningarna på regionens transportinfrastruktur.

De sju länen som står bakom En Bättre Sits är Stockholm, Uppsala, Västmanland, Sörmland, Örebro, Östergötland och Gotland. Mälardalsrådet koordinerar En Bättre Sits samarbetet.

,