Här finns jobben i framtiden – skola, vård och fordonsbranschen

I framtiden kommer det att råda fortsatt brist på såväl pedagoger och vårdutbildad personal som fordonsutbildad personal i Örebro län om inga åtgärder vidtas. Det visar de utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser som Region Örebro län har varit med om att ta fram. Nu startar ett länsgemensamt samarbete för att säkra kompetensförsörjningen.

Region Örebro län har tillsammans med länen Södermanland, Östergötland och Västmanland tagit fram långsiktiga prognoser för hur efterfrågan och tillgång på arbetskraft kommer att utvecklas. Det vill säga vilka grupper som tros ha ett underskott, överskott eller i en del fall balans av antalet utbildade till år 2025.

Ur ett övergripande perspektiv visar prognoserna på en arbetskraftsbrist inom flera olika områden. Det gäller till exempel för vård- och omsorgsutbildade på gymnasial nivå, ämneslärare och fordonsutbildade på gymnasieal nivå.

Prognoserna ska dock inte tas för en framtida sanning. De ska istället ses som ett planeringsunderlag som kan bidra till ökad samverkan och dialog mellan utbildningsaktörer, arbetslivet och offentliga aktörer.

– Att säkerställa en effektiv kompetensförsörjning i regionen är en viktig fråga för oss. Det är en stor utmaning men vår förhoppning är att ett ökat samarbete mellan länets aktörer ska leda till att vi gemensamt kan hitta den kompetens vi behöver, och att prognoserna därmed inte blir verklighet, säger Irén Lejegren (S), ordförande i nämnden för regional tillväxt.

,