Vänsterpartiets budget: satsningar på förskola, skola och äldreomsorg

– De områden där Örebro behöver förbättra sin kvalitet är inom förskola, skola och inom i äldreomsorgen. Därför är det där vi prioriterar, säger Murad Artin oppositionsråd för Vänsterpartiet i Örebro.

– Vi lägger 30 miljoner kronor mer på social välfärd och 19 miljoner kronor mer på barn och utbildning än S, C och Kd gör och det är för att behoven är stora där, säger Murad Artin (V).

När det gäller barn och utbildning handlar det om tidiga insatser för språkutveckling i förskolan, om att minska barngrupperna och om satsningar för ökade kunskaper för elever i skolan.

– Att minska barngrupperna i förskolan är en prioriterad fråga för oss. Om barnen har en bra utvecklande miljö redan i förskolan får de en bättre ingång och mer möjligheter till att ta till sig kunskap i skolan, säger Murad Artin (V).

När det handlar om äldreomsorgen är det tydligt hur en dålig arbetssituation för personalen direkt drabbar de äldre enligt larm från fackförbunden till arbetsmiljöverket senaste halvåret.

– Systemet med privata utförare och Lov har dränerat omsorgen på pengar. Hittills har det varit personalen som fått betala priset med dåliga förhållanden som i sin tur drabbat kvalitén på omsorgen. Nu ser vi också att de äldre ska få betala mer i rena pengar med höjda avgifter, säger Murad Artin (V).

S, C och Kd vill höja omsorgstaxorna inom social välfärd men de flesta av de aktuella höjningarna har vänsterpartiet lyckats hitta finansiering för att undvika.

– Vi prioriterar med 15 miljoner kronor för att äldre i omsorgen ska få två timmar egentid i veckan då de får stöd att göra något efter eget val och ha personal med sig, till exempel gå till frisörer eller gå på kafé. Annat som förbättrar omsorgen om de äldre är att vi satsar på att förstärka nattbemanningen och att vi ser till att de delade turerna i personalens schema försvinner för gott. Vi vill också införa arbetstidsförkortning med 6 timmars arbetsdag inom en enhet i äldreomsorgen, säger Murad Artin (V).

Vänsterpartiet omvandlar också 106 miljoner kronor som i dag läggs på timvikarier i äldreomsorg och förskola till trygga heltidsanställningar.

I Vänsterpartiets budgetförslag finns också en ett tydligt jämställdhetsperspektiv på alla områden. Bland satsningarna återfinns bland annat förstärkning av Centrum mot våld i nära relation om 3 miljoner kronor, och andra förebyggande insatser mot ojämställdhet, sexuella trakasserier och mäns våld mot kvinnor. Det finns också en rejäl satsning om 10 mnkr på att höja lönerna i lågavlönade kvinnodominerade yrkesgrupper.

– Klimatet är också en prioriterad fråga. Örebro ska vara självförsörjande på klimatsmart el och satsa på sol-el på kommunägda fastigheter. Vi vill också erbjuda avgiftsfri kollektivtrafik för äldre och vuxna med små barn i barnvagn och satsar på gröna ätbara förskole- och skolgårdar och insektshotell.