Här är Nya Moderaternas budget – “integrationen avgörande för kommunens framtid”

“Örebro kommun står inför ekonomiska utmaningar som kräver noggrann och ansvarsfull budgetering av skattemedlen. Den demografiska försörjningsbördan väntas öka markant de närmsta åren som en effekt av att den arbetande andelen av befolkningen minskar. Örebro har tagit emot många nyanlända som ett resultat av bland annat den stora flyktingströmmen 2015. Dessa personer får idag statlig etableringsersättning. Ersättningen löper dock ut två år efter att den beviljats, och då faller försörjningsbördan på den enskilde eller på Örebro kommun. Det riskerar att medföra en markant kostnadsökning för kommunen de närmsta åren.

För att vi ska klara av att upprätthålla välfärden behöver vi nyttja den enorma resurs som finns bland stadens nya invånare. Vi har inte råd att låsa fast människor i arbetslöshet och bidragsberoende. Genom att få fler människor i egen försörjning skapar vi egenmakt, avlastar de sociala systemen och ökar skatteintäkterna till kommunen.

Nyckeln till arbete är integration. Örebro kommun behöver bli bättre på att ge nyanlända rätt förutsättningar för att lära sig svenska, bli en integrerad del av det svenska samhället och skaffa sig en egen försörjning. Hur väl Örebro lyckas med integrationen kommer att avgöra kommunens framtid. Nya Moderaterna viger därför 25 miljoner kronor åt riktade integrationssatsningar i vår budget för år 2017. Vi fokuserar på att förbättra språkkunskaper och samhällskännedom hos nyanlända för att korta deras väg in på arbetsmarknaden”.

Maria Haglund, Anders Åhrlin Nya Moderaterna Örebro kommun

 

  1. Svenskt kulturcentrum i Vivalla.Vi vill göra det enklare för nya invånare att hitta information om Sverige genom en samlokalisering av olika myndigheter och arbetsmarknadsinsatser till ett Svenskt kulturcentrum i Vivalla. Verksamheten ska vara helt inriktad på integration, utbildning och arbete.

 

  1. Samhällskunskap för invandrare.SamFI ska ingå som en integrerad del av kursplanen för SFI-undervisningen i Örebro och ge nyanlända och andra deltagare kännedom om Sverige motsvarande samhällskunskapsundervisningen i skolan. SamFI-undervisningen ska även innehålla kunskap om svensk historia och svenska traditioner.

 

  1. Svenska som andraspråk.Idag spelar skolan en särskild roll i att främja integrationen av nyanlända barn och ungdomar. I skolan möter de det svenska samhället, lär sig svenska språket och kommer i kontakt med jämnåriga vänner med en annan bakgrund. Här läggs grunden för en framgångsrik integration som ger barnen och ungdomarna förutsättningar för att komma i egen försörjning som vuxna. Det ställer stora krav på skolorna att möta elever med ett annat modersmål än svenska på ett pedagogiskt sätt. Därför vill vi vidareutbilda lärare i svenska som andraspråk.

 

  1. Landets bästa SFI.Vi vill se en tydligare uppföljning av Svenska för invandrare med fokus på hur många som blir godkända, går vidare till annan utbildning eller arbete. Vår ambition är att Svenska för invandrare-undervisningen i Örebro kommun ska vara landets bästa och ge nyanlända det stöd som behövs för att komma i arbete.

 

  1. Integrationsfond.Det är i mötet mellan befintliga och nya svenskar som verklig integration sker. Örebro kommun behöver ta tillvara på drivkraften i civilsamhället. Nya Moderaterna vill därför inrätta en särskild integrationsfond. Fondens pengar ska fördelas till olika integrationsfrämjande projekt och aktiviteter i Örebro.

 

  1. Samordning av volontärinsatser.Vi vill ge Servicecenter ett särskilt uppdrag att samordna integrationsfrämjande volontärinsatser från privatpersoner och grupper. Servicecenter ska tillhandahålla information om planerade aktiviteter, förmedla kontakten mellan intresserade nyanlända och volontärer och på andra sätt bistå i utformning och förverkligande av integrationsinsatserna.