Örebro ska ta emot 500 nyanlända – beslut av landshövdingen i dag

I dag fattade landshövding Maria Larsson beslut om hur många nyanlända som ska tas emot av länets kommuner samt fördelningen dem emellan. Örebro kommun ska ta emot nära 500 av sammanlagt drygt 760 personer.
Beslutet fattades utifrån den nya bosättningslag som trädde i kraft 1 mars i år och som syftar till att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet samt till ett gemensamt ansvar och ett jämnare mottagande nationellt.

Enligt lagen är kommunerna skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning i kommunen.

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. Hur många som ska anvisas fastställs i de så kallade läns- och kommuntalen och bygger på Migrationsverkets prognos om antalet nyanlända som planeras anvisas för bosättning i kommun.

Regeringen beslutar om länstal och länsstyrelserna om fördelningen på kommunal nivå. Grundtanken är att fördelningen ska ta hänsyn till förutsättningarna i kommunerna gällande arbetsmarknad, befolkningsmängd och övrigt mottagande. Hänsyn tas också till antalet nyanlända som beräknas bosätta sig på egen hand i kommunerna.

Länstalet 2017 för Örebro län är 763 anvisningsbara platser. 2016 var motsvarande siffra 452, alltså en ökning med 311 anvisningsbara platser.

Länsstyrelsens uppdrag är att utifrån länstalet besluta om fördelning på kommunnivå, så kallade kommuntal. Länsstyrelsen har efter dialog med länets kommuner nu beslutat om kommuntal för 2017 avseende anvisningsbara platser, se nedan.

– Historiskt sett har vi varit bra på att ta emot nyanlända i Örebro län och i de samtal jag haft med berörda kommuner så har vi fokuserat på hur vi ska lösa den här utmaningen. Det har varit ett arbete som förts i positiv anda och jag känner mig trygg med att vi ska klara detta, trots att antalet anvisningsbara platser ökat sedan förra året, säger landshövding Maria Larsson.