Kommuninvest ger ut största gröna obligationen hittills – 62 miljoner till Kumbro Vind

kumbro vind

Kommuninvest gav på tisdagen ut den hittills största gröna obligation som emitterats i svenska kronor. Totalt fem miljarder kronor lånades upp från svenska och utländska investerare, efter en övertecknad transaktion där orderboken uppgick till över 13 miljarder kronor.

Bland placerarna ingick Folksam, tyska KfW, SPP Storebrand samt Sjunde AP-fonden. Några av de kommunala klimat- och miljöprojekt som finansieras via den gröna obligationen är Halmstads optiska sophanteringsstation, de nya sammankopplade fjärrvärmenäten i Falun och Borlänge samt en lång rad energisnåla hus byggda som SABO Kombohus. Det tidigare rekordet för en grön obligation i svenska kronor stod Fortum Värme för, med en emission om 2,5 miljarder kronor i maj 2015.

Det kommunala bolaget Kumbro Vind har beviljats lån på 62 miljoner kronor för bygge av vindkraftspark.

Läs mer om Kumbro:

Om Kumbro Vind

Kommentar från Anders Gånge, Chef Upplåning och Placeringar på Kommuninvest:

– Vi har en längre tid siktat på att ge ut en grön obligation i svenska kronor och tycker detta blev en fantastisk debut. Orderboken visar på ett starkt stöd från svenska investerare, vilket var en målsättning, men den inkluderar också ett antal betydande internationella placerare. Prissättningen blev i linje med våra förväntningar, och sattes slutligen till 2 baspunkter under vår svenska benchmark-kurva. Det gläder oss att investerare är villiga att betala ett premium för gröna obligationer.

– Med de två gröna obligationer vi emitterat hittills i år, har vi tydligt introducerat gröna obligationer i både dollar och kronor i vårt upplåningsprogram. Vi ser fram emot att ge ut fler gröna obligationer i framtiden.

Tomas Werngren, Kommuninvests VD, är övertygad om att kommunsektorn kan ge väsentliga bidrag till skapandet av en grön finansmarknad, vilket ses som ett viktigt inslag för att nå de globala klimatmålen.

– Kommunsektorn investerar för långt över 100 miljarder kronor varje år, ofta i klimat- och miljörelaterade projekt som byggnader och energiinfrastruktur, säger han. Att så många kommuner nu väljer Gröna lån för sina investeringar vittnar om ett starkt intresse för att synliggöra de åtgärder man vidtar för att hantera lokala och globala klimatutmaningar.

foto: Kumbro.se

,